OC KOMUNIKACYJNE

OC  - ( Odpowiedzialność Cywilna) jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla wszystkich posiadaczy pojazdów.
OC właściciela pojazdu zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej w wypadku, kolizji lub innym zdarzeniu drogowym. OC uwalnia sprawcę wypadku od konieczności wypłacenia takiego świadczenia z własnej kieszeni osobie poszkodowanej.

Obowiązek ten dotyczy posiadaczy pojazdów:
- samochodowych,
- motorowerów,
- motocykli,
- ciągników rolniczych,
- przyczep oraz
- pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

Obowiązek zawarcia umowy OC powstaje:

- najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski ( wyjątek pojazdy historyczne),

- w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,

- przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,

- najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,

- najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),

- przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC,

- przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do    ruchu na terytorium RP.

 

KARY ZA BRAK OC

 

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) może  grozić karą finansową nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) oraz obowiązek wypłacenia odszkodowania osobie poszkodowanej w wypadku, kolizji lub innym zdarzeniu drogowym.

 

Wysokość opłaty karnej za brak obowiązkowego OC komunikacyjnego uzależniona jest od :

 

1. Rodzaju pojazdu :

- samochody osobowe = równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe, autobusy= równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- pozostałe pojazdy ( przyczepy ) = równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę;


  2. Okresu bez OC w danym roku kalendarzowym:

 

- do 3 dni = 20% pełnej opłaty karnej,

- od 4 do 14 dni = 50% pełnej opłaty karnej,

- powyżej dni =  100% opłaty karnej.


3. Minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2015 roku:

Gradacja opłaty  
Samochody osobowe  
samochody ciężarowe
ciągniki rolnicze, autobusy    
inne pojazdy           
przyczepy     
100%

 3500 zł.  5250 zł.  580 zł.
50%

 1750 zł.  2630 zł.  290 zł.
20%

 700 zł.  1050 zł. 120 zł.

 

Opłaty karne są naliczane przez UFG a ich wysokość oraz tryb nakładania określa przepis ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Zgodnie z art. 88 ustawy osoba,która nie zawarła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego powinna dobrowolnie wnieść należną opłatę na konto UFG.

W przypadku otrzymania wezwania należy w terminie 30 dni:
- przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie w roku kontroli obowiązku zawarcia umowy OC posiadacza pojazdu mechanicznego zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie,
- przedstawić dokumenty potwierdzające brak obowiązku zawarcia umowy tego ubezpieczenia,
- w przypadku niespełnienia obowiązku uiścić opłaty karnej. Płatności dokonać należy na indywidualny numer rachunku, w pozostałych przypadkach korzystając z numeru konta bankowego:

CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A. 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057

wpisując w tytule numer sprawy w UFG lub „pojazd marki … nr rej. …. , opłata za rok …

 Po upływie 30 dni od dnia otrzymania wezwania  na mocy art. 91 ust. 1 ustawy , do egzekucji opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym.

 WASZE PYTANIA

 1. Otrzymałem wezwanie z UFG.

W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązku zawarcia OC?

    DOWOLNY -dokumenty można wysyłać pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faxem  lub dostarczyć osobiście.

2. Czy na uszkodzony pojazd, którego nie użytkuję też potrzebuję OC ?

     TAK -obowiązek OC ciąży na każdym właścicielu pojazdu, który jest zarejestrowany. Bez znaczenia czy pojazd jest użytkowany i w jakim stanie technicznym jest.

3. Czy kara z bark OC nakładana jest za wszystkie lata?

     NIE - tylko za rok kalendarzowy w którym UFG dokonał kontroli.

4. Czy pojazd czasowy wycofany z ruchu też musi mieć OC?    

TAK - pojazdy czasowo wycofane z ruchu musza mieć obowiązkowe OC. Nie jest to tożsame z jego wyrejestrowaniem.

5. Kto może powiadomić UFG o braku OC ?  

  KAŻDY- informacje niezależnie od nadawcy są weryfikowane przez Ośrodek Informacji UFG . Po otrzymaniu wyników tej weryfikacji podejmowane są dalsze czynności.

Poszukujemy pracowników! Sprawdź, czy mamy ofertę dla Ciebie.