ikona-fb
ikona-youtube-blyss
ikona-googel-blyss
ikona-blog-blyss

BLYSS Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 28A, 46-280 Jasienie
Tel.: 77 416 21 21 Fax: 77 416 21 23
E-mail: handlowy2@blyss.pl

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE - AUTONADWOZIA - IMPORT - EXPORT - SPRZEDAŻ

OC KOMUNIKACYJNE

OC  - ( Odpowiedzialno Cywilna) jest to obowizkowe ubezpieczenie dla wszystkich posiadaczy pojazdów.
OC waciciela pojazdu zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej w wypadku, kolizji lub innym zdarzeniu drogowym. OC uwalnia sprawc wypadku od koniecznoci wypacenia takiego wiadczenia z wasnej kieszeni osobie poszkodowanej.

Obowizek ten dotyczy posiadaczy pojazdów:
- samochodowych,
- motorowerów,
- motocykli,
- cigników rolniczych,
- przyczep oraz
- pojazdów wolnobienych (z wyjtkiem pojazdów wolnobienych nalecych do rolnika i uytkowanych w zwizku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

Obowizek zawarcia umowy OC powstaje:

- najpóniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski ( wyjtek pojazdy historyczne),

- w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeeli zbywca nie posiada ubezpieczenia OC,

- przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobienego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,

- najpóniej w dniu wyganicia dotychczasowej polisy,

- najpóniej w dniu ustania odpowiedzialnoci firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadoci towarzystwa),

- przed przekroczeniem granicy, jeeli posiadacz lub kierujcy pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC,

- przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granic, niedopuszczonych do    ruchu na terytorium RP.

 

KARY ZA BRAK OC

 

Za brak obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej (OC) moe  grozi kar finansow nakadan przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) oraz obowizek wypacenia odszkodowania osobie poszkodowanej w wypadku, kolizji lub innym zdarzeniu drogowym.

 

Wysoko opaty karnej za brak obowizkowego OC komunikacyjnego uzaleniona jest od :

 

1. Rodzaju pojazdu :

- samochody osobowe = równowarto 2- krotnoci  minimalnego wynagrodzenia za prac,

- samochody ciarowe, cigniki samochodowe, autobusy= równowarto 3- krotnoci minimalnego wynagrodzenia za prac,

- pozostae pojazdy ( przyczepy ) = równowarto 1/3 minimalnego wynagrodzenia za prac;


  2. Okresu bez OC w danym roku kalendarzowym:

 

- do 3 dni = 20% penej opaty karnej,

- od 4 do 14 dni = 50% penej opaty karnej,

- powyej dni =  100% opaty karnej.


3. Minimalnego wynagrodzenia za prac w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 padziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prac.

 

Opaty karne za brak obowizkowego ubezpieczenia OC w 2015 roku:

Gradacja opaty  
Samochody osobowe  
samochody ciarowe
cigniki rolnicze, autobusy    
inne pojazdy           
przyczepy     
100%

 3500 z.  5250 z.  580 z.
50%

 1750 z.  2630 z.  290 z.
20%

 700 z.  1050 z. 120 z.

 

Opaty karne s naliczane przez UFG a ich wysoko oraz tryb nakadania okrela przepis ustawy o ubezpieczeniach obowizkowych.

Zgodnie z art. 88 ustawy osoba,która nie zawara w danym roku obowizku zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego powinna dobrowolnie wnie nalen opat na konto UFG.

W przypadku otrzymania wezwania naley w terminie 30 dni:
- przedstawi dokumenty potwierdzajce spenienie w roku kontroli obowizku zawarcia umowy OC posiadacza pojazdu mechanicznego zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia okrelonymi w ustawie,
- przedstawi dokumenty potwierdzajce brak obowizku zawarcia umowy tego ubezpieczenia,
- w przypadku niespenienia obowizku uici opaty karnej. Patnoci dokona naley na indywidualny numer rachunku, w pozostaych przypadkach korzystajc z numeru konta bankowego:

CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A. 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057

wpisujc w tytule numer sprawy w UFG lub „pojazd marki … nr rej. …. , opata za rok …

 Po upywie 30 dni od dnia otrzymania wezwania  na mocy art. 91 ust. 1 ustawy , do egzekucji opaty za niespenienie obowizku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, stosuje si przepisy o postpowaniu egzekucyjnym.

 WASZE PYTANIA

 1. Otrzymaem wezwanie z UFG.

W jaki sposób mog dostarczy dokumenty potwierdzajce spenienie obowizku zawarcia OC?

    DOWOLNY -dokumenty mona wysya poczt elektroniczn, poczt tradycyjn, faxem  lub dostarczy osobicie.

2. Czy na uszkodzony pojazd, którego nie uytkuj te potrzebuj OC ?

     TAK -obowizek OC ciy na kadym wacicielu pojazdu, który jest zarejestrowany. Bez znaczenia czy pojazd jest uytkowany i w jakim stanie technicznym jest.

3. Czy kara z bark OC nakadana jest za wszystkie lata?

     NIE - tylko za rok kalendarzowy w którym UFG dokona kontroli.

4. Czy pojazd czasowy wycofany z ruchu te musi mie OC?    

TAK - pojazdy czasowo wycofane z ruchu musza mie obowizkowe OC. Nie jest to tosame z jego wyrejestrowaniem.

5. Kto moe powiadomi UFG o braku OC ?  

  KADY- informacje niezalenie od nadawcy s weryfikowane przez Orodek Informacji UFG . Po otrzymaniu wyników tej weryfikacji podejmowane s dalsze czynnoci.

Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie, kt�re umo�liwiaj� i u�atwiaj� Ci korzystanie z jego zasob�w. Korzystaj�c z serwisu wyra�asz jednocze�nie zgod� na wykorzystanie plik�w cookie. Czytaj wi�cej Nie pokazuj tego komunikatu wi�cej