Fundusze UEBLYSS POLSKA Sp. z o.o.

Wdrożenie TIK w przedsiębiorstwie BLYSS POLSKA Sp. z o.o.

RPOP.02.01.02-16-0001/20

Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie BLYSS POLSKA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2B, B2C oraz B2E wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury technicznej. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketing i sprzedaż, produkcja i gospodarka materiałowa, prawo, księgowość i finanse, zasoby ludzkie. Należy podkreślić, iż długookresowym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa.

Wdrożenie przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych pozytywnie wpłynie na pracę przedsiębiorstwa i usprawni proces marketingowy, organizacyjny i produkcyjny w firmie wnioskodawcy. Innowacja procesowa zwiększy konkurencyjność oferowanych produktów i towarów w zakresie ich dostępności ofertowej i szybszym czasie realizacji zamówienia i produkcji.

Wartość projektu: 348 500,00 PLN
Dofinansowanie: 170 765,00 PLN

BLYSS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt „Zaprojektowanie i rozpoczęcie produkcji nowych przyczep turystycznych ze szczególnymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Numer umowy: POIR.02.03.05-16-0015/21-00
Wartość projektu:  1 529 628,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 565 575,00PLN
Cel projektu:  jest wdrożenie do oferty Wnioskodawcy nowego projektu wzorniczego ergonomicznych przyczep turystycznych dostosowanych do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz zakup środków trwałych, które umożliwią rozpoczęcie produkcji nowych produktów i zaoferowanie ich przyszłym klientom.

Planowane efekty: Dzięki realizacji przedmiotowego projektu zostanie poszerzona oferta produktowa, a tym samym nastąpi zmiana struktury przychodów z działalności produkcyjnej, poprzez wprowadzenie na rynek autorskiej, nowoczesnej i dostosowanej do potrzeb osób z zaburzeniami funkcji motorycznych, występujących u osób starszych czy niepełnosprawnych przyczepy turystycznej dotychczas nieoferowanej przez firmę.

Poszukujemy pracowników! Sprawdź, czy mamy ofertę dla Ciebie.