Regulamin

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Postanowienia ogólne

1.  Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów i sprzedaży dostawy towarów oraz usług, których sprzedawcą jest:

Blyss Polska sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 17

46-320 Praszka

NIP: 751 176 10 34

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000371606 (dalej: „Sprzedający”).

2. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży i dostawy zawieranych ze Sprzedawcą. 

3. Niniejsze OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.

5. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWS.

6. Niniejsze OWS są publikowane na stronie internetowej Sprzedawcy: www.blyss.pl / autolawety.pl / speedcaravan.pl


2. Definicje

 

1. Termin płatności – rozumie się przez to dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.

2. Produkty – rozumie się przez to rzeczy ruchome, towary i usługi oraz dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży/dostawy, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

3. Zamówienie – rozumie sie przez to ofertę zakupu produktów złożoną przez Kupującego na piśmie, dostarczoną osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

4. Potwierdzenie – rozumie sie przez to pisemne oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

 

3. Zawarcie umowy

 

1. Informacje dotyczące sprzedaży produktów przedstawione w katalogach, folderach, broszurach, a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy itp. mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży lub dostawy składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub dostawy, a także ze złożeniem oferty nie wiążą Sprzedawcy. 

3. Kupujący może składać zamówienia pisemnie lub drogą elektroniczną.

4. Sprzedawca składa Kupującemu ofertę w formie pisemnej (e-mailem lub listownie).

5. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta w chwili otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę, które w odniesieniu do istotnych warunków umowy nie odbiega w żadnym stopniu od oferty otrzymanej przez Kupującego od Sprzedawcy. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Kupującego a ofertą Sprzedawcy, wiążące jest potwierdzenie zamówienia, które jest wystawiane i przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę, chyba że Kupujący odwoła zamówienie, w formie pisemnej (e-mailem), niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 1 dnia kalendarzowego od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

7. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:

 • Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
 • Numer NIP,
 • Określenie wskazanego produktu nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
 • Ilość zamówionego towaru,
 • Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru produktu.

8. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności produktu, jak również niezgodności w szczególnych parametrach Produktu określonych w pierwotnym zamówieniu.

9. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami związanymi z anulowaniem zamówienia - nie większymi niż wartość zamówienia. 

 

4. Cena

 

1. Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży / dostawy będzie każdorazowo określana w ofercie lub w umowie sprzedazy / dostawy. 

2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedawcę faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży / dostawy. 

3. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie. 

4. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.

5. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny produktu, na które Sprzedawca nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, itp.

7. Ceny podawane przez Sprzedawce są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

8. Ceny podawane przez Sprzedawcę nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych na produkty według prawa właściwego dla siedziby Kupującego.

9. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedawcę do przerwania lub zawieszenia dostaw produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedawca może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

10. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedawcy należą się odsetki za czas opóźnienia w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie przewidzianych w Kokeksie cywilnym, chociażb Sprzedawca nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.

11. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za produkty w ustalonym terminie.

12. Rozpatrywanie reklamacji odbywa się po wcześniejszym uregulowaniu całkowitej należności za produkt, usługę. 

 

5. Dostawa i transport Produktów

 

1. Dostawa produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub w potwierdzeniu zamówienia.

2. Termin dostawy może ulec zmianie w następujących przypadkach

 • wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;
 • opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny;
 • nieudzielenia Sprzedawcy przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji umowy lub dostawy;
 • działania siły wyższej.

W powyższym przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres trwania ww. okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedawcy do wznowienia dostawy.

3. Koszt i ryzyko transportu produktów obciąża Kupującego.

4. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty produktu przechodzą na Kupującego z momentem wydania. Przez moment wydania rozumie się dostarczenie produktu do siedziby Kupujacego lub do innego miejsca doręczenia wskazanego Sprzedawcy. 

5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu produktu dokonać sprawdzenia jego zgodności z zamówieniem. Sprawdzenie obejmuje w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 1 dnia roboczego) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedawcy zastrzeżenia w tym zakresie poprzez sporządzenie protokołu niezgodności. Sprzedawca zastrzega sobie jednocześnie prawo kontroli zgłoszonej szkody w miejscu dostawy. 

6. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub odmówi przyjęcia produktów, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kara umowną w wysokości 1% wartości sprzedanych produktów za każdy dzień przechowywania oraz oddać produkt do przechowania podmiotowi trzeciemu. Jeżeli wysokość szkody poniesionej z wyżej wskazanych przyczyn przewyższa wartość kary umownej, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

6. Siła wyższa

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, Sprzedawcy jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Kupującego.

 

7. Odstąpienie

 

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w wysokości 20% ceny podwyższonej o należny podatek od towarów i usług. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

 

8. Odpowiedzialność

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego wyboru produktów przez Kupujących, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również za jakiekolwiek szkody, na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której produkty były eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi produkty mają być połączone. 

2. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona do kwoty 100% ceny brutto zamówionego produktu, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej. 

3. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę produktów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa, Sprzedawca nie odpowiada za wynikłe z tych okoliczności szkody. 

4. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania produktów dostarczonych przez Sprzedawcę w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet jesli Sprzedawca był wlączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego. 

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem produktów dostarczonych przez Sprzedawę. 

 

9. Gwarancja

 

1. Sprzedawca udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad fizycznych. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia lub zniszczenia.

2. Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na sprzedawany produkt liczonej od dnia wydania produktu. 

3. Kupujący uprawniony jest do realizacji praw wynikających z gwarancji wyłącznie w oparciu o wystawioną przez Sprzedawcę kartę gwarancyjną i wyłącznie w przypadku przestrzegania zasad użytkowania i konserwacji sprzedawanego Produktu, określonych przez Sprzedawcę. 

4. Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym w szczególności wad powstałych wskutek:

 • nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania produktu;
 • nieprawidłowego doboru produktu do warunków użytkowania;
 • nieprawidłowego montażu lub konserwacji;
 • napraw lub ingerencji dokonanych przez Kupującego bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedawcylub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Gwaranta;
 • działania siły wyższej.

5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Produkt w przypadku dokonania przez niego modyfikacji produktu lub śladów ingerencji osób nieuprawnionych.

6. Sprzedawca udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Wywiezienie produktu za granicę skutkuje utratą gwarancji. Naprawy gwarancyjne nie będę wykonywane poza Polską. Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancji wykonywane poza Polską obciążają Kupującego. W przypadku zgody Sprzedawcy na dokonanie naprawy za granicą, naprawa będzie stanowiła usługę odpłatną w każdym zakresie, w tym odpłatne są części, robocizna, dojazd itp. 

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku awarii lub niesprawności towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji.

8. Gwarancja niniejsza nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami produktu ani zadośćuczynienia.

9. Roszczenia gwarancyjne dotyczące podwozi objętych gwarancją producenta będą rozpatrywane na warunkach gwarancji określonych przez danego producenta.

10. Wady będą usuwane w miejscu i czasie wyznaczonym przez Sprzedawcę. Termin gwarancji, jej zakres oraz miejsce świadczenia usług gwarancyjnych podane są w Karcie Gwarancyjnej.

11. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie lub okazanie produktu wraz z dowodem zakupu ( z wyłączeniem leasingu) , oryginalną, poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną (tzn. zawierającą pieczęć firmową Gwaranta, numer dowodu zakupu, datę sprzedaży, nazwę i typ urządzenia, numer fabryczny, numer VIN, oznaczenie kategorii gwarancji, czytelny podpis osoby wystawiającej kartę oraz podpis kupującego).

 

10. Rękojmia

 

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.

11. Cesja 

1. Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedawcy jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej.

 

 12. Poufność

 

1. Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim treści zawartej ze Sprzedawcą umowy, jak również jakichkolwiek informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

2. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać ani wykorzystywać rownież takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedawy, których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszdodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedawcy. 

3. Sprzedawca wyraża zgodę na nieograniczone (w tym czasowo, ilościowo i terytorialnie) rozpowszechnianie ze zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających produkty Sprzedawcy w celach marketingowych oraz ofertowych. 

4. Informacje, o których mowa w punkcie 1 i 2 powyżej, mogą być udostępniane pracownikom Kupującego, ich profesjonalnym doradcom lub pełnomocnikom tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Osoby, o których mowa powyżej zostaną zobowiązane do zachowania poufności informacji otrzymanych w trakcie realizacji umowy.

5. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji o charakterze poufnym istnieje również po zakończeniu umowy. 

6. W razie dopuszczenia się przez Kupującego naruszenia obowiązku poufności, zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej w kwocie 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

7. W przypadku wystąpienia szkody powstałej na skutek naruszenia przez Kupującego obowiązku poufności, której wysokość przekracza wartość kary umownej wskazanej w punkcie 5 powyżej, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

13. Postanowienia końcowe

 

1. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWS jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

3. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.

4. Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W przypadku, gdy niniejsze OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim.

 

 

Polityka jakości

    

Głównym celem Sprzedawcy jest takie działanie, aby produkowane przez nas pojazdy były wysokiej jakości oraz w pełni zadawalały potrzeby i oczekiwania Kupującego, a załoga była świadoma tego, iż wysoka jakość jest decydującym czynnikiem trwałego powodzenia przedsiębiorstwa.

 

„JAKOŚĆ OD POCZĄTKU”

Oznacza to w praktyce stosowanie przyjętych przez nas elementów systemu jakości od początku każdej czynności, w ramach swoich kompetencji, z pełną odpowiedzialnością za jakość.

Do realizacji tych zadań wyznaczyliśmy sobie następujące cele:

- Ciągłe doskonalenie funkcjonującego w przedsiębiorstwie Systemu Zapewnienia Jakości;

- Stały kontakt z klientem i wychodzenie naprzeciw jego potrzebom oraz oczekiwaniom;

- Ciągły postęp techniczny i organizacyjny całego procesu produkcyjnego oraz personelu przedsiębiorstwa (korzystanie z dóbr techniki oraz szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje);

-Współpraca z dostawcami spełniającymi wymagania jakościowe (weryfikacja poddostawców, monitorowanie jakości dostaw);

- Rozwijanie wśród pracowników poczucia tożsamości z przedsiębiorstwem oraz odpowiedzialności za jakość poprzez łańcuch zależności pomiędzy klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

- Ocenę ryzyk i szans biznesowych oraz na każdym etapie procesu z uwzględnieniem kontekstu organizacji tj . stron zainteresowanych potrzeb i oczekiwań

 Kierownictwo Przedsiębiorstwa BLYSS zapewnia ze zasady tej Polityki Jakości są zrozumiałe, wdrożone i przestrzegane przez wszystkich pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi samochodów i naczep.

 

                                                                                       

Poszukujemy pracowników! Sprawdź, czy mamy ofertę dla Ciebie.