ikona-fb
ikona-youtube-blyss
ikona-googel-blyss
ikona-blog-blyss

BLYSS Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 28A, 46-280 Jasienie
E-mail: handlowy2@blyss.pl

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE - AUTONADWOZIA - IMPORT - EXPORT - SPRZEDAŹ

Regulamin

BlyssOGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA FIRM

I. Postanowienia ogólne

 • 1. Poniższe warunki sprzedaży odnoszą się do wszystkich ofert sprzedaży i zamówień dotyczących produktów oferowanych przez firmę Blyss Polska Sp. z o.o., zwaną dalej Blyss. W imieniu firmy Blyss działają nie tylko osoby znajdujące się w siedzibie firmy, ale również przedstawiciele handlowi, którzy są uprawnieni do zawierania umów.
 • 2. Kupujący przy zawieraniu umowy otrzymuje egzemplarz ogólnych warunków sprzedaży (OWU) i oświadcza, że zapoznał się z ich treścią oraz że w całości je akceptuje. Kupujący ma także możliwość zapoznania się z OWU na stronie internetowej www.blyss.pl
 • 3. Odstępstwa od niniejszych warunków sprzedaży będą dla Blyss wiążące tylko wtedy, gdy w danym przypadku zostaną wyraźnie ustalone oraz potwierdzone pisemnie pod rygorem nieważności.
 • 4. Niniejsze warunki obowiązują również wszystkie przyszłe umowy sprzedaży i dostawy, zawarte pomiędzy Blyss, a Kupującym, także wówczas gdyby w poszczególnych przypadkach nie powołano się na nie w sposób wyraźny.
 • 5. Zawarte w prospektach, reklamach, cennikach lub w ofertach, szkice, rysunki, dane techniczne, wagi i pomiary są jedynie przybliżone i nie mają charakteru wiążącego.
 • 6. Blyss zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji i deformacji przed dostawą, jeżeli towar i jego wygląd nie został istotnie zmieniony.
 • 7. Blyss jest związany swoją ofertą przez okres 14 dni liczonych od dnia dostarczenia oferty Kupującemu.
 • 8. Wyłącznie zamówienie podpisane przez Blyss jest wiążące. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Blyss potwierdzi je pisemnie w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia Blyss dopuszcza składanie zamówienia drogą mailową- wówczas umowa zostaje zawarta, jeżeli Blyss w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia potwierdzi możliwość jego wykonania mailowo lub na piśmie.
 • 9. Do zmiany treści potwierdzonego zamówienia stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 8.
 • 10. Blyss zastrzega prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń oraz wszelkiej innej dokumentacji, związanej z zawarciem umowy.

II. Warunki akceptacji

 • 1. Blyss po zawarciu pisemnej umowy sprzedaży, przed przystąpieniem do produkcji towaru ma prawo żądać od Kupującego uiszczenia opłaty w wysokości 20% ceny netto produktu, w formie zabezpieczenia, która to opłata stanowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia.
 • 2. W sytuacji nie wpłacenia zabezpieczenia, Blyss w ciągu 14 dni od dnia zaakceptowania oferty przez którąkolwiek ze stron jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 • 3. W przypadku odstąpienia od umowy Blyss ma prawo do żądania kary umownej w wysokości 25% ceny netto towaru Powyższe nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów prawa.

III. Wydanie towaru

 • 1. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z pełną dokumentacją prawną i stanem technicznym sprzedawanego towaru oraz dokonania sprawdzenia jego wyposażenia, a także oznaczeń numerowych z dowodem rejestracyjnym lub innym dokumentem.
 • 2. . Wydanie towaru następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony umowy, po uregulowaniu przez Kupującego na rzecz Blyss całości wynagrodzenia oraz kosztów wydania/opakowania/wysłania towaru. Odbiór następuje w dziale handlowym BLYSS Polska Sp. z o.o. ul. Opolska 28a, 46-280 Jasienie.
 • 3. Dopóki istnieje zastrzeżenie własności, Kupujący nie może dysponować przedmiotem zakupu i na podstawie umowy zezwalać osobom trzecim na korzystanie z niego.
 • 4. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z nim a także niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia oraz wszelkie ryzyka koszty i odpowiedzialność związana z jego posiadaniem. Sprzedawane przez Blyss towary wolne są od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
 • 5. Fabrycznie nowy towar objęty jest gwarancją producenta, natomiast na wszystkie używane towary Blyss nie udziela gwarancji.
 • 6. Wysyłka towaru odbywa się na żądanie Kupującego i na jego koszt, po ustaleniu tej dodatkowej usługi z Kupującym w zawieranej z nim umowie. Ryzyko w przypadku uszkodzenia, niedostarczenia towaru ponosi Kupujący. Opakowanie oraz sposób wysyłki jest dobierany stosownie do potrzeb i obowiązujących przepisów. Kupujący ponosi odpowiedzialność za sposób załadunku oraz za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu, jeżeli realizuje on transport we własnym zakresie.
 • 7. W razie nie wywiązania się przez Kupującego z obowiązku terminowego odbioru zamówionego towaru, tj. w terminie 14 dni od poinformowania przez Blyss o możliwości odbioru towaru, Blyss uprawniony jest, po uprzednim powiadomieniu Kupującego i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego 10-dniowego terminu do odbioru, do sprzedaży tego towaru z wolnej ręki. Powyższe nie ogranicza prawa do dochodzenia w stosunku do Kupującego dalej idących roszczeń. Blyss może także wezwać Kupującego do odbioru odrębnym pismem wyznaczający dodatkowy, dodatkowy 10-dniowy termin na odbiór, a po jego bezskutecznym upływie obciążyć go obowiązkiem zapłaty całości ceny przy jednoczesnym naliczeniu kosztów przechowania w wysokości 0,5% netto ceny za każdy dzień przechowania.

IV. Termin dostawy

 • 1. Czas i termin dostawy ustalany jest indywidualnie w umowie z Kupującym, przy czym nie ma on charakteru wiążącego, chyba że Blyss wydał pisemną obietnicę dotrzymania konkretnego terminu dostawy.
 • 2. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się wraz z odesłaniem ostatecznego potwierdzenia zamówienia oraz po wyjaśnieniu wszystkich zagadnień technicznych, handlowych oraz finansowych, po przekazaniu przez Kupującego odpowiedniej dokumentacji, zezwoleń, zwolnień, jak i po wpłynięciu ustalonej kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy lub w kasie.
 • 3. Dla dostawy z montażem termin dostawy oznacza moment zakończenia montażu, nie dłużej jednak niż cztery miesiące od dnia, w którym przedmiot dostawy dotarł na miejsce przeznaczenia.
 • 4. Termin dostawy przedłuża się odpowiednio w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód niezależnie od tego, czy wystąpiły one w zakładzie Blyss, czy u poddostawców.
 • 5. Jeśli - po upływie miesiąca od zgłoszenia gotowości do wysłania towaru - termin wysyłki opóźni się z przyczyn leżących po stronie Kupującego, to za każdorazowe przechowanie towaru przez okres 14 dni (tzw. okres przechowania), Kupujący obciążony zostanie kosztami przechowania towaru. Koszt przechowania towaru za jeden okres przechowania wynosi 3% ceny netto obciążać będzie Kupującego.
 • 7. Kupujący nie może odmówić przyjęcia częściowej realizacji dostawy.
 • 8. Do obowiązku Kupującego należy transport i właściwa utylizacja opakowań na własny koszt.

V. Ceny i warunki płatności

 • 1. Cena zawarta jest w umowie, a ewentualne zniżki lub rabaty wymagają pisemnego potwierdzenia przez Blyss.
 • 2. Ceny odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru, nie uwzględniają kosztów opakowania, kosztów wysyłki (w tym specjalnych opakowań), kosztów dostawy, kosztów transportu towaru do miejsca przeznaczenia, wskazanego przez Kupującego – które to koszty ponosi w całości Kupujący oraz nie zawierają podatku VAT.
 • 3. Blyss jest uprawniony do wystąpienia z żądaniem natychmiastowego pokrycia wyłożonych kosztów frachtu i pozostałych nakładów, o których mowa w pkt 4.
 • 4. Blyss zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jeżeli do chwili realizacji umowy nastąpią istotne zmiany kosztów. ( np. wahania kursów walut, zmiany wysokości ceł i opłat oraz innych kosztów poniesionych przez Blyss ).
 • 5. Płatności należy dokonywać bezpośrednio. na rachunek bankowy Blyss lub kasie firmy Blyss. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Blyss lub w kasie firmy. Minimalna wartość transakcji przy użyciu karty płatniczej wynosi 20,00zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).
 • 6. Za wszystkie płatności wpłacane na rzecz agentów odpowiedzialność ponosi wpłacający i wpłata taka nie zwalnia od obowiązku dokonania płatności bezpośrednio na rzecz Blyss.

VI. Prawo własności

 • 1. Wszelkie dostawy i świadczenia dokonywane są z zastrzeżeniem prawa własności.
 • 2. Własność zamówionego towaru przechodzi na Kupującego dopiero wówczas, gdy ureguluje on wszelkie należności wobec Blyss, wraz z przypadającymi kosztami ubocznymi związanymi z przedmiotem dostawy, takimi jak koszty opakowania, wysyłki, dostawy i transportu.
 • 3.. zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności są dozwolone tylko po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody ze strony Blyss, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej względem Blyss.
 • 4. W przypadku zbycia przez Kupującego towaru (ewentualnie również po przeróbce) przed uregulowaniem wobec Blyss całkowitej należności tytułem ceny, niniejszym Kupujący zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Blyss kary umownej w wysokości 20 % ceny netto towaru. Niezależnie od powyższego, Kupujący oświadcza, że przenosi na rzecz Blyss wszelkie prawa i roszczenia z tytułu dokonanej przez Kupującego na rzecz osoby trzeciej sprzedaży (w tym prawo żądania zapłaty ceny od osoby trzeciej) i zobowiązuje się do niezwłocznego podania nazwy oraz adresu drugiego nabywcy, jak i stanu oraz wysokości roszczenia wynikającego z odsprzedaży. Ponadto w przypadku odsprzedaży zastrzeżonego towaru Kupujący zobowiązuje się do poinformowania swoich nabywców, wzgl. odbiorców o fakcie zrzeczenia się swoich roszczeń na rzecz Blyss, podając im również wysokość tego roszczenia.
 • 6. W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej Kupujący ma obowiązek utrzymania towaru w należytym stanie i ponosi odpowiedzialność wobec Blyss za jego uszkodzenie lub utratę.

VII. Gwarancja

 • 1. Kupujący otrzymuje dla nowych produktów gwarancję na okres jednego roku.
 • 2. Blyss nie udziela gwarancji dla towarów używanych.
 • 3. Termin gwarancji rozpoczyna się wraz z datą wystawienia rachunku. Blyss udziela gwarancji na ilość towaru ustaloną w (dokumencie sprzedaży ) oraz potwierdzeniu zamówienia.
 • 4. Za wady nie są uznawane nieznaczne, nie wpływające na cel zastosowania różnice w dostawie, np. w odniesieniu do ciężaru, jakości, koloru itd. Ponadto Blyss wyraźnie zastrzega prawo do wprowadzania zmian lub poprawek w wyrobach, mogących wynikać z nowych doświadczeń lub nowej wiedzy.
 • 5. Towar po przekazaniu lub dostarczeniu należy dokładnie sprawdzić, a stwierdzone braki natychmiast zgłosić, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
 • 6. Reklamacje z tytułu wad będą uwzględnione tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone pisemnie, tj. przy użycia odpowiedniego formularza bądź w siedzibie Blyss, bądź drogą mailową Zgłoszenie reklamacyjne w zakładce DOWNLOAD na stronie internetowej www.blyss.pl , zaraz po otrzymaniu lub przekazaniu towaru, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni, licząc od daty dostarczenia towaru do siedziby Blyss – przez Kupującego.
 • 7. Reklamacja z tytułu wad jest wykluczona, gdy stan towaru lub usługi zmienił się po przeniesieniu ryzyka uszkodzenia towaru na Kupującego.
 • 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji z tytułu wad, wyłączając prawo wyboru Kupującego, Blyss ma prawo do:
  • a) przyjęcia zwrotu uszkodzonego towaru i wydaniu towaru bez wad,
  • b) odstąpienia od umowy i do zwrotu ceny zakupu,
  • c) naprawy bądź wymiany uszkodzenia w terminie 30 dni od dnia wydania towaru
  • d) przy zachowaniu ważności umowy do wypłacenia minimalnej wartości towaru; wyklucza się inne, dalej idące roszczenia klienta.
 • 9. Wniesienie reklamacji z tytułu wad nie zwalnia Kupującego z obowiązku uiszczenia zapłaty; co więcej - w przypadku niedokonania opłaty bądź niedotrzymania przez Kupującego innych zobowiązań wygasają obowiązki gwarancyjne ze strony Blyss. Kupujący akceptuje wszystkie stawki taryfowe gwarancji oraz wymiany Blyss.
 • 10. Gwarancję Blyss może uznać za nieważną w sytuacji zastosowania nieoryginalnych części zamiennych do towaru, w przypadku nie przestrzegania zaleceń producenta co do ładowności przyczepki bądź jej przeznaczenia. Odmowa gwarancji może nastąpić również w sytuacji samodzielnych modyfikacji instalacji elektrycznej przyczepki oraz jej podzespołów.
 • 11. Kupujący chcący wykorzystać uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz do siedziby Blyss.
 • 12. Gwarancja nie obejmuje tzw. przyczep zastępczych na czas naprawy przyczep objętych gwarancją.
 • 13. W przypadku uwzględnienia reklamacji i zrealizowaniu przez Blyss jednego z wariantów jej rozpatrzenia, o którym mowa w ust. 8, strony spisują protokół zdawczo-odbiorczy. Brak zgłoszonych przez Kupującego w tymże protokole uwag oznacza, iż produkt objęty gwarancją jest w stanie zgodnym z umową.
 • 14. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest oryginalny dokument sprzedaży oraz karta gwarancyjna, która stanowi podstawę zgłoszenia reklamacji. Jej brak wyłącza objęcie towaru gwarancją.
 • 15. Kupujący oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi.
 • 16. Koszty związane z wydaniem towaru w ramach usługi gwarancji, w tym z transportem ponosi Kupujący.

VIII. Odpowiedzialność

 • 1. O ile w OWU nie postanowiono inaczej, Blyss odpowiada za naruszenie istotnych obowiązków umownych, pozaumownych oraz ustawowych tylko w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Dotyczy to również pełnomocników, przedstawicieli handlowych oraz osób, którym Blyss powierzył wykonanie tych obowiązków.
 • 2. Z uwzględnieniem poniższych granic Blyss odpowiada za wykazaną szkodę tylko w takim zakresie, w jakim wystąpienie i wysokość szkody stanowią bezpośrednie następstwo naruszenia przez Blyss jego obowiązków, nadto wystąpienie szkody oraz jej wysokość musiały być możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i niemożliwe do zapobieżenia przez Kupującego.
 • 3. Blyss nie ponosi odpowiedzialności za inne szkody, niż szkody powstałe na przedmiocie dostawy. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści i inne szkody majątkowe Kupującego.
 • 4. Ciężar dowodu, iż wada powstała przed przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia lub wynikła z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej, spoczywa na Kupującym.

IX. Właściwe prawo, właściwe miejsca, sądy.

Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem właściwym jest rzeczowo właściwy sąd miejsca naszej siedziby.OGÓNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

I. Dane identyfikujące

 • 1. Blyss Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lasowicach Wielkich, posiadająca wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371606, numer NIP: 7511761034, numer REGON: 160368902.
 • 2. Adres siedziby Blyss Polska Sp. z o.o.: Lasowice Wielkie 42A, 46-280 Lasowice Wielkie.
 • 3. Dane kontaktowe: numer tel.: 774148845, adres e-mail: info@blyss.pl.

II. Postanowienia ogólne

 • 1. Poniższe warunki sprzedaży odnoszą się do wszystkich ofert sprzedaży i zamówień dotyczących produktów oferowanych przez firmę Blyss Polska Sp. z o.o., zwaną dalej Blyss, w których drugą stroną transakcji jest konsument, w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwanym dalej Kupującym. W imieniu firmy Blyss działają nie tylko osoby znajdujące się w siedzibie firmy, ale również przedstawiciele handlowi, którzy są uprawnieni do zawierania umów.
 • 2. Kupujący przy zawieraniu umowy otrzymuje egzemplarz ogólnych warunków sprzedaży (OWU). Kupujący ma także możliwość zapoznania się z OWU na stronie internetowej www.blyss.pl.
 • 3. Odstępstwa od niniejszych warunków sprzedaży będą dla Blyss wiążące tylko wtedy, gdy w danym przypadku zostaną wyraźnie ustalone oraz potwierdzone pisemnie pod rygorem nieważności.
 • 4. Niniejsze warunki obowiązują również wszystkie przyszłe umowy sprzedaży i dostawy, zawarte pomiędzy Blyss, a Kupującym.
 • 5. Zawarte w prospektach, reklamach lub cennikach, szkice, rysunki, dane techniczne, wagi i pomiary są jedynie przybliżone i nie mają charakteru wiążącego.
 • 6. Blyss jest związany swoją ofertą przez okres 14 dni liczonych od dnia dostarczenia oferty Kupującemu.
 • 7. Wyłącznie zamówienie podpisane przez Blyss jest wiążące. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Blyss potwierdzi je pisemnie w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia Blyss dopuszcza składanie zamówienia drogą mailową - wówczas umowa zostaje zawarta, jeżeli Blyss w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia potwierdzi możliwość jego wykonania mailowo lub na piśmie.
 • 8. Do zmiany treści potwierdzonego zamówienia stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 7.
 • 9. Blyss zastrzega prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń oraz wszelkiej innej dokumentacji, związanej z zawarciem umowy.

III. Warunki akceptacji

 • 1. Blyss po zawarciu pisemnej umowy sprzedaży, przed przystąpieniem do produkcji towaru ma prawo żądać od Kupującego uiszczenia opłaty w wysokości 20% ceny netto produktu, w formie zabezpieczenia, która to opłata stanowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia.
 • 2. W sytuacji nie wpłacenia zabezpieczenia, Blyss w ciągu 14 dni od dnia zaakceptowania oferty przez którąkolwiek ze stron jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 • 3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Kupującego Blyss ma prawo do żądania kary umownej w wysokości 5% ceny netto towaru. Powyższe nie wyłącza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów prawa.

IV. Wydanie towaru

 • 1. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z pełną dokumentacją prawną i stanem technicznym sprzedawanego towaru oraz dokonania sprawdzenia jego wyposażenia, a także oznaczeń numerowych z dowodem rejestracyjnym lub innym dokumentem.
 • 2. . Wydanie towaru następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony umowy, po uregulowaniu przez Kupującego na rzecz Blyss całości wynagrodzenia oraz kosztów wydania/opakowania/wysłania towaru. Odbiór następuje w dziale handlowym BLYSS Polska Sp. z o.o. ul. Opolska 28a, 46-280 Jasienie.
 • 3. Dopóki istnieje zastrzeżenie własności, Kupujący nie może dysponować przedmiotem zakupu i na podstawie umowy zezwalać osobom trzecim na korzystanie z niego.
 • 4. Przed wydaniem Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru w obecności pracownika Blyss oraz zgodności opakowania , numerów VIN z danymi podanymi na fakturze oraz niezwłocznie zgłosić pracownikowi wszelkie stwierdzone nieprawidłowości.
 • 5. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z nim a także niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia oraz wszelkie ryzyka koszty i odpowiedzialność związana z jego posiadaniem. Sprzedawane przez Blyss towary wolne są od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
 • 6. Fabrycznie nowy towar objęty jest gwarancją producenta, natomiast na wszystkie używane towary Blyss nie udziela gwarancji.
 • 7. Wysyłka towaru odbywa się na żądanie Kupującego i na jego koszt, po ustaleniu tej dodatkowej usługi z Kupującym w zawieranej z nim umowie. Ryzyko w przypadku uszkodzenia, niedostarczenia towaru ponosi Kupujący. Opakowanie oraz sposób wysyłki jest dobierany stosownie do potrzeb i obowiązujących przepisów. Kupujący ponosi odpowiedzialność za sposób załadunku oraz za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu, jeżeli realizuje on transport we własnym zakresie.
 • 8. W razie nie wywiązania się przez Kupującego z obowiązku terminowego odbioru zamówionego towaru, tj. w terminie 14 dni od poinformowania przez Blyss o możliwości odbioru towaru, Blyss uprawniony jest, po uprzednim powiadomieniu Kupującego i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego 10-dniowego terminu do odbioru, do odstąpienia od zawartej umowy i sprzedaży tego towaru z wolnej ręki. Powyższe nie ogranicza prawa do dochodzenia w stosunku do Kupującego dalej idących roszczeń. Blyss może także wezwać Kupującego do odbioru odrębnym pismem wyznaczającym dodatkowy 10-dniowy termin na odbiór, a po jego bezskutecznym upływie obciążyć go obowiązkiem zapłaty całości ceny przy jednoczesnym naliczeniu faktycznych kosztów przechowania.

V. Termin dostawy

 • 1. Czas i termin dostawy ustalany jest indywidualnie w umowie z Kupującym.
 • 2. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się wraz z odesłaniem ostatecznego potwierdzenia zamówienia oraz po wyjaśnieniu wszystkich zagadnień technicznych, handlowych oraz finansowych, po przekazaniu przez Kupującego odpowiedniej dokumentacji, zezwoleń, zwolnień, jak i po wpłynięciu ustalonej kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy lub w kasie.
 • 3. Dla dostawy z montażem termin dostawy oznacza moment zakończenia montażu, nie dłużej jednak niż cztery miesiące od dnia, w którym przedmiot dostawy dotarł na miejsce przeznaczenia.
 • 4. Jeśli mimo zgłoszenia gotowości do wysłania towaru - termin wysyłki opóźni się z przyczyn leżących po stronie Kupującego, to za każdorazowe przechowanie towaru Blyss obciąży Kupującego faktycznymi kosztami przechowania.
 • 5. Do obowiązku Kupującego należy transport i właściwa utylizacja opakowań na własny koszt.

VI. Ceny i warunki płatności.

 • 1. Cena zawarta jest w umowie, a ewentualne zniżki lub rabaty wymagają pisemnego potwierdzenia przez Blyss.
 • 2. Ceny odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru, nie uwzględniają kosztów opakowania, kosztów wysyłki (w tym specjalnych opakowań), kosztów dostawy, kosztów transportu towaru do miejsca przeznaczenia, wskazanego przez Kupującego – które to koszty ponosi w całości Kupujący oraz nie zawierają podatku VAT 23%.
 • 3. Blyss jest uprawniony do wystąpienia z żądaniem natychmiastowego pokrycia wyłożonych kosztów frachtu i pozostałych nakładów, o których mowa w pkt 4.
 • 4. Płatności należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Blyss lub w kasie firmy Blyss. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Blyss lub w kasie firmy. Minimalna wartość transakcji przy użyciu karty płatniczej wynosi 20,00zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).
 • 5. Za wszystkie płatności wpłacane na rzecz agentów odpowiedzialność ponosi wpłacający i wpłata taka nie zwalnia od obowiązku dokonania płatności bezpośrednio na rzecz Blyss.

VII. Prawo własności

 • 1. Wszelkie dostawy i świadczenia dokonywane są z zastrzeżeniem prawa własności.
 • 2. Własność zamówionego towaru przechodzi na Kupującego dopiero wówczas, gdy ureguluje on wszelkie należności wobec Blyss, wraz z przypadającymi kosztami ubocznymi związanymi z przedmiotem dostawy, takimi jak koszty opakowania, wysyłki, dostawy i transportu.
 • 3. zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności są dozwolone tylko po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody ze strony Blyss, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej względem Blyss.
 • 4. Kupujący oświadcza, że przenosi na rzecz Blyss wszelkie prawa i roszczenia z tytułu dokonanej przez Kupującego na rzecz osoby trzeciej sprzedaży (w tym prawo żądania zapłaty ceny od osoby trzeciej) i zobowiązuje się do niezwłocznego podania nazwy oraz adresu drugiego nabywcy, jak i stanu oraz wysokości roszczenia wynikającego z odsprzedaży. Ponadto w przypadku odsprzedaży zastrzeżonego towaru Kupujący zobowiązuje się do poinformowania swoich nabywców, wzgl. odbiorców o fakcie zrzeczenia się swoich roszczeń na rzecz Blyss, podając im również wysokość tego roszczenia.
 • 5. W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej Kupujący ma obowiązek utrzymania towaru w należytym stanie i ponosi odpowiedzialność wobec Blyss za jego uszkodzenie lub utratę.

VIII. Gwarancja

 • 1. Kupujący otrzymuje dla nowych produktów gwarancję na okres dwóch lat. Uprawnienia z tytułu gwarancji są realizowane przez Blyss wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • 2. Blyss nie udziela gwarancji dla towarów używanych.
 • 3. Termin gwarancji rozpoczyna się wraz z datą wystawienia rachunku. Blyss udziela gwarancji na ilość towaru ustaloną w (dokumencie sprzedaży) oraz potwierdzeniu zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 • 4. Za wady nie są uznawane nieznaczne, nie wpływające na cel zastosowania różnice w dostawie, np. w odniesieniu do ciężaru, jakości, koloru itd. Ponadto Blyss wyraźnie zastrzega prawo do wprowadzania zmian lub poprawek w wyrobach, mogących wynikać z nowych doświadczeń lub nowej wiedzy.
 • 5. Towar po przekazaniu lub dostarczeniu należy dokładnie sprawdzić, a stwierdzone braki natychmiast zgłosić, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
 • 6. Reklamacje z tytułu wad będą uwzględnione tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone pisemnie, tj. przy użycia odpowiedniego formularza bądź w siedzibie Blyss, bądź drogą mailową Zgłoszenie reklamacyjne w zakładce DOWNLOAD na stronie internetowej www.blyss.pl , zaraz po otrzymaniu lub przekazaniu towaru, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni, licząc od daty dostarczenia towaru do siedziby Blyss – przez Kupującego.
 • 7. Reklamacja z tytułu wad jest wykluczona, gdy stan towaru lub usługi zmienił się po przeniesieniu ryzyka uszkodzenia towaru na Kupującego.
 • 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji z tytułu wad, wyłączając prawo wyboru Kupującego, Blyss ma prawo do:
  • 1) przyjęcia zwrotu uszkodzonego towaru i wydaniu towaru bez wad,
  • 2) odstąpienia od umowy i do zwrotu ceny zakupu,
  • 3) naprawy bądź wymiany uszkodzenia w terminie 30 dni od dnia wydania towaru,
  • 4) przy zachowaniu ważności umowy do wypłacenia minimalnej wartości towaru; wyklucza się inne, dalej idące roszczenia klienta.
 • 9. Wniesienie reklamacji z tytułu wad nie zwalnia Kupującego z obowiązku uiszczenia zapłaty; co więcej - w przypadku niedokonania opłaty bądź niedotrzymania przez Kupującego innych zobowiązań wygasają obowiązki gwarancyjne ze strony Blyss. Kupujący akceptuje wszystkie stawki taryfowe gwarancji oraz wymiany Blyss.
 • 10. Gwarancję Blyss może uznać za nieważną w sytuacji zastosowania nieoryginalnych części zamiennych do towaru, w przypadku nie przestrzegania zaleceń producenta co do ładowności przyczepki bądź jej przeznaczenia. Odmowa gwarancji może nastąpić również w sytuacji samodzielnych modyfikacji instalacji elektrycznej przyczepki oraz jej podzespołów.
 • 11. Kupujący chcący wykorzystać uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz do siedziby Blyss.
 • 12. Gwarancja nie obejmuje tzw. zastępczych przyczepek, tj. przyczepek wydanych na czas naprawy przyczepek, objętych gwarancją.
 • 13. W przypadku uwzględnienia reklamacji i zrealizowaniu przez Blyss jednego z wariantów jej rozpatrzenia, o którym mowa w ust. 8, strony spisują protokół zdawczo-odbiorczy. Brak zgłoszonych przez Kupującego w tymże protokole uwag oznacza, iż produkt objęty gwarancją jest w stanie zgodnym z umową.
 • 14. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest oryginalny dokument sprzedaży oraz karta gwarancyjna, która stanowi podstawę zgłoszenia reklamacji. Jej brak wyłącza objęcie towaru gwarancją.
 • 15. Reklamacje mogą być składane w siedzibie Blyss lub też pod adresem: Blyss Polska Sp. z o.o., ul. Opolska 28a, 46280 Jasienie.
 • 16. Blyss jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 • 17. Blyss nie udziela gwarancji na części towarów, które ulegają naturalnie eksploatacji lub zużyciu podczas użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem, m.in.:
  • - zaczep ze względu na zużycie gniazda kuli,
  • - szczęka hamulcowa ze względu na zużycie okładziny ciernej
  • - linki hamulcowej ze względu na zatarcie linki w pancerzu
  • - opona ze względu na zużycie bież- nika
  • - amortyzator do urządzenia najazdowego ze względu na wyciek oleju
  • - łożysko ze względu na zużycie powierzchni ślizgowej oraz towary niewłaściwe serwisowane i używane.
  • 18. Kupujący w terminie do 21 dni od chwili otrzymania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji przez Blyss powinien odebrać towar.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 • 1. W przypadku umów zawieranych nie w lokalu przedsiębiorstwa Blyss, a więc albo na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa Blyss, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem następujących kosztów, do uregulowania których zobowiązany jest Kupujący:
  • 1) dodatkowe koszty dostarczenia rzeczy, jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Blyss,
  • 2) bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 • 2. Termin na złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 (słownie: czternaście) dni. Określony czternastodniowy termin na odstąpienie od umowy biegnie dla Kupującego od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego  lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • 3. W przypadku, gdy Blyss realizuje umowę partiami lub w częściach termin odstąpienia biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części – przez Kupującego.
 • 4. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Blyss oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
 • 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Blyss niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  • 1)   o świadczenie usług, jeżeli Blyss wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Blyss utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • 2)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • 3)    Kupujący wyraźnie żądał, aby Blyss do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Blyss świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

X. Właściwe prawo

Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
 • Adres konsumenta (-ów)
 • Podpis konsumenta (-ów)
 • Data
(*) niepotrzebne skreślićWARUNKI SERWISU INTERNETOWEGO

I. Informacje ogólne

 • 1.1 Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania Serwisu prowadzonego przez Administratora, oraz zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 • 1.2 Użytkownik oznacza osobę fizyczną, która posiada w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych, i korzysta z Serwisu.
 • 1.3 Administrator oznacza firmę BLYSS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lasowicach Wielkich.
 • 1.4 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, które dotyczą odszkodowania materialnego lub niematerialnego odnoszące się do zamieszczonego materiału spowodowane błędnym wykorzystaniem informacji lub wykorzystaniem niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że udowodniono Administratorowi zamierzone lub rażące zaniedbanie. Wszystkie oferty są niewiążące i mogą ulec zmianie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany części strony lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, może uzupełnić, usunąć lub zaprzestać publikacji czasowo lub na stałe.
 • 1.5 Wszystkie oferty są niewiążące i mogą ulec zmianie. Ilustracje mogą zawierać akcesoria lub inne urządzenia, które nie stanowią standardowego wyposażenia lub nie są oferowane w niektórych krajach. Warianty kolorystyczne są ograniczone i mogą się różnić od standardowych kolorów, takich jak RAL. Poszczególne oferty mogą zawierać modele, akcesoria lub wyposażenie, które nie są dostępne w niektórych krajach.
 • 1.6 Regulamin zastrzega sobie prawo do zmiany podanych zasad sprzedaży oraz dostawy, a zawierane umowy muszą uwzględniać aktualne informacje ustalane każdego dnia. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany części strony lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, może uzupełnić, usunąć lub zaprzestać publikacji czasowo lub na stałe.
 • 1.7 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, przepisami obowiązującego prawa, zwyczajami przyjętymi w Internecie (netetykieta) oraz dobrymi obyczajami. W ramach korzystania ze serwisu Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do :
 • 1.7.1 Niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika lub mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników,
 • 1.7.2 Korzystania z usług oferowanych przez Administratora w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności, oraz wszelkich przysługujących im praw
 • 1.7.3 Niedostarczania i nieprzekazywania treści naruszających zasady współżycia społecznego, przepisy obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich.

II. Linki i odesłania

 • 2.1 Za bezpośrednie lub pośrednie odesłania do zewnętrznych stron internetowych( „hiperłącza”), które mieszczą się na stronie internetowej firmy BLYSS Polska Sp. z o.o. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Administrator ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy, odesłania zawierają treści nielegalne a on wie o ich istnieniu i może uniemożliwić korzystanie z tych treści. Niniejszym Administrator oświadcza, że w chwili obecnej na stronie nie widnieją żadne nielegalne treści. Administrator nie ma żadnego wpływu na przyszłe treści oraz autorstwa powiązanych stron. Dlatego Administrator nie bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie treści, które są umieszczane w odesłaniach do innych stron internetowych. To oświadczenie dotyczy wszystkich łączy internetowych, wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i wszystkich innych formach baz danych, do których jest możliwy dostęp z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści w a szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju informacji Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

III. Prawa autorskie i prawa znaków towarowych

 • 3.1 Administrator stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich w wykorzystywanych grafikach, plikach dźwiękowych, zapisach wideo, i tekstach. Administrator korzysta wyłącznie z grafik, plików dźwiękowych, zapisów wideo i tekstów stworzonych przez siebie samego lub korzysta z licencjonowanych grafik, plików dźwiękowych, zapisów wideo i tekstów. Wszystkie wewnętrzne oferty internetowe powielające i wykorzystujące chronione znaki towarowe podlegają przepisom prawa handlowego z zastrzeżeniem prawa własności odpowiednich osób. Obiekty stworzone przez Administratora i opublikowane są chronione prawem własności i należą do Administratora. Jakiekolwiek powielanie i wykorzystywanie tych grafik w elektronicznych i drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody Administratora jest zabronione.
 • 3.2 Wszystkie teksty, obrazy, zdjęcia i inne informacje publikowane na stronie internetowej są chronione prawem autorskim przez autora. Jakiekolwiek powielanie, rozpowszechnianie, magazynowanie, przekazywanie i wykorzystywanie części lub całości strony internetowej jest bez uprzedniej i pisemnej zgody autora kategorycznie zabronione.
 • 3.3 Odpowiednio zarejestrowane znaki towarowe Administratora są chronione. Stosowanie takich znaków jest dozwolone tylko po uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgodzie autora.

IV. Polityka prywatności

 • 4.1 Wprowadzanie danych osobowych lub firmowych Użytkownika (nazwiska, adres, adres e-mail, itp.)w ofertach internetowych ma charakter dobrowolny. Niniejszym Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie tych danych osobowych bądź firmowych przez administratora. Użytkownik jest poinformowany co do zasady i sposobu przechowywania tych danych. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych jest zawsze dostępna dla Użytkownika i w każdej chwili może być cofnięta ze skutkiem na przyszłość. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy BLYSS Polska Sp. z o.o. informacji handlowych przekazywanych drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych lub firmowych.
 • 4.2 Podane oraz udostępnione przez Użytkowników dane osobowe, Serwis Blyss.pl  zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.
 • 4.3 Administrator serwisu Blyss.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Blyss.pl zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Blyss.pl prowadzi stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 • 4.4 Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych(Nr zgł.: ………). Administratorem danych jest Blyss Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 42 A , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371606, REGON 160368902, NIP 7511761034
 • 4.5 Serwis Blyss.pl udostępnia innym podmiotom dane Użytkowników wyłącznie na zasadach podanych w regulaminie.
 • 4.6 Serwis Blyss.pl stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia adresów e-mail oraz haseł Użytkowników.
 • 4.7 Serwis Blyss.pl wykorzystuje dane Użytkowników jedynie w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu Blyss.pl .Serwis Blyss.pl przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz.922).
 • 4.8 Serwis Blyss.pl zastrzega sobie prawo do przekazania informacji na temat adresu IP stosownym instytucjom i organom państwowym w przypadku, gdy z adresów tych prowadzona jest działalność szkodliwa dla Serwisu Blyss.pl (spam, flood, abuse, trolling etc.).
 • 4.9 Serwis Blyss.pl uzyska zgodę Użytkownika przed przekazaniem jego danych innym podmiotom w celach marketingowych.
 • 5.0 Pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika Serwisu Blyss.pl może przekazywać na adres e-mail Użytkownika materiały reklamowe osób trzecich.
 • 5.1 Z zastrzeżeniem obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa, Serwis Blyss.pl nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 • 5.2 Możliwe jest złożenie oświadczenia do nabywania i płatności wszystkich oferowanych usług - jeśli jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podania danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu.
 • 5.3 Używanie danych z opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonu i faksu oraz adresów e-mail do wysyłania niezamówionych informacji jest zabronione. Działania prawne przeciw nadawcom tzw. Spamu kategorycznie zabraniają naruszenie tego zakazu.

V. Zastrzeżenia

 • 5.1 Administrator zapewnia, że informacje podawane na stronie internetowej są umieszczane z najwyższą starannością i są regularnie aktualizowane.
 • 5.2 Informacje zawarte na tej stronie internetowej posiadają niewiążący charakter informacji ogólnych i nie mogą zastąpić szczegółowej i indywidualnej oferty sprzedaży.
 • 5.3 Informacje i dane na stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do gwarancji i reklamacji odnosząc się do jakości i przydatności handlowej produktów.
 • 5.4 Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają bieżącej sytuacji prawnej, pozostała część pozostaje nienaruszona.

POLITYKA JAKOŚCI

                         Polityka  Jakości

 

           Naszym głównym celem jest takie działanie, aby produkowane przez nas pojazdy były wysokiej jakości oraz w pełni zadawalały potrzeby i oczekiwania klienta, a załoga była świadoma tego, iż wysoka jakość jest decydującym czynnikiem trwałego powodzenia przedsiębiorstwa.

 

„JAKOŚĆ OD POCZĄTKU”

 

            Oznacza to w praktyce stosowanie przyjętych przez nas elementów systemu jakości od początku każdej czynności, w ramach swoich kompetencji, z pełną odpowiedzialnością za jakość.

            Do realizacji tych zadań wyznaczyliśmy sobie następujące cele:

-Ciągłe doskonalenie funkcjonującego w przedsiębiorstwie Systemu Zapewnienia Jakości;

-Stały kontakt z klientem i wychodzenie naprzeciw jego potrzebom oraz oczekiwaniom;

-Ciągły postęp techniczny i organizacyjny całego procesu produkcyjnego oraz personelu przedsiębiorstwa (korzystanie z dóbr techniki oraz szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje);

-Współpraca z dostawcami spełniającymi wymagania jakościowe (weryfikacja poddostawców, monitorowanie jakości dostaw);

-Rozwijanie wśród pracowników poczucia tożsamości z przedsiębiorstwem oraz odpowiedzialności za jakość poprzez łańcuch zależności pomiędzy klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

-ocenę ryzyk i szans biznesowych oraz na każdym etapie procesu z uwzględnieniem kontekstu organizacji tj . stron zainteresowanych potrzeb i oczekiwań

 

              Kierownictwo Przedsiębiorstwa BLYSS zapewnia ze zasady tej Polityki Jakości są zrozumiałe, wdrożone i przestrzegane przez wszystkich pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi samochodów i naczep.

 

Lasowice Wielkie dn.19.12.2018 r                                                                                         

Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie. Czytaj więcej Nie pokazuj tego komunikatu wię cej