ikona-fb
ikona-youtube-blyss
ikona-googel-blyss
ikona-blog-blyss

BLYSS Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 28A, 46-280 Jasienie
Tel.: 77 416 21 21 Fax: 77 416 21 23
E-mail: handlowy2@blyss.pl

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE - AUTONADWOZIA - IMPORT - EXPORT - SPRZEDAŻ

Regulamin

BlyssOGÓLNE WARUNKI SPRZEDAY DLA FIRM

I. Postanowienia ogólne

 • 1. Ponisze warunki sprzeday odnosz si do wszystkich ofert sprzeday i zamówie dotyczcych produktów oferowanych przez firm Blyss Polska Sp. z o.o., zwan dalej Blyss. W imieniu firmy Blyss dziaaj nie tylko osoby znajdujce si w siedzibie firmy, ale równie przedstawiciele handlowi, którzy s uprawnieni do zawierania umów.
 • 2. Kupujcy przy zawieraniu umowy otrzymuje egzemplarz ogólnych warunków sprzeday (OWU) i owiadcza, e zapozna si z ich treci oraz e w caoci je akceptuje. Kupujcy ma take moliwo zapoznania si z OWU na stronie internetowej www.blyss.pl
 • 3. Odstpstwa od niniejszych warunków sprzeday bd dla Blyss wice tylko wtedy, gdy w danym przypadku zostan wyranie ustalone oraz potwierdzone pisemnie pod rygorem niewanoci.
 • 4. Niniejsze warunki obowizuj równie wszystkie przysze umowy sprzeday i dostawy, zawarte pomidzy Blyss, a Kupujcym, take wówczas gdyby w poszczególnych przypadkach nie powoano si na nie w sposób wyrany.
 • 5. Zawarte w prospektach, reklamach, cennikach lub w ofertach, szkice, rysunki, dane techniczne, wagi i pomiary s jedynie przyblione i nie maj charakteru wicego.
 • 6. Blyss zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji i deformacji przed dostaw, jeeli towar i jego wygld nie zosta istotnie zmieniony.
 • 7. Blyss jest zwizany swoj ofert przez okres 14 dni liczonych od dnia dostarczenia oferty Kupujcemu.
 • 8. Wycznie zamówienie podpisane przez Blyss jest wice. Umowa sprzeday zostaje zawarta, gdy Blyss potwierdzi je pisemnie w cigu 14 dni od otrzymania zamówienia Blyss dopuszcza skadanie zamówienia drog mailow- wówczas umowa zostaje zawarta, jeeli Blyss w cigu 14 dni od otrzymania zamówienia potwierdzi moliwo jego wykonania mailowo lub na pimie.
 • 9. Do zmiany treci potwierdzonego zamówienia stosuje si odpowiednio postanowienia pkt. 8.
 • 10. Blyss zastrzega prawa autorskie do ilustracji, rysunków, oblicze oraz wszelkiej innej dokumentacji, zwizanej z zawarciem umowy.

II. Warunki akceptacji

 • 1. Blyss po zawarciu pisemnej umowy sprzeday, przed przystpieniem do produkcji towaru ma prawo da od Kupujcego uiszczenia opaty w wysokoci 20% ceny netto produktu, w formie zabezpieczenia, która to opata stanowi zaliczk na poczet wynagrodzenia.
 • 2. W sytuacji nie wpacenia zabezpieczenia, Blyss w cigu 14 dni od dnia zaakceptowania oferty przez którkolwiek ze stron jest uprawniony do odstpienia od umowy.
 • 3. W przypadku odstpienia od umowy Blyss ma prawo do dania kary umownej w wysokoci 25% ceny netto towaru Powysze nie wycza dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów prawa.

III. Wydanie towaru

 • 1. Kupujcy zobowizany jest do zapoznania si z pen dokumentacj prawn i stanem technicznym sprzedawanego towaru oraz dokonania sprawdzenia jego wyposaenia, a take oznacze numerowych z dowodem rejestracyjnym lub innym dokumentem.
 • 2. . Wydanie towaru nastpuje na podstawie protokou zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony umowy, po uregulowaniu przez Kupujcego na rzecz Blyss caoci wynagrodzenia oraz kosztów wydania/opakowania/wysania towaru. Odbiór nastpuje w dziale handlowym BLYSS Polska Sp. z o.o. ul. Opolska 28a, 46-280 Jasienie.
 • 3. Dopóki istnieje zastrzeenie wasnoci, Kupujcy nie moe dysponowa przedmiotem zakupu i na podstawie umowy zezwala osobom trzecim na korzystanie z niego.
 • 4. Z chwil wydania towaru na Kupujcego przechodz korzyci i ciary zwizane z nim a take niebezpieczestwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia oraz wszelkie ryzyka koszty i odpowiedzialno zwizana z jego posiadaniem. Sprzedawane przez Blyss towary wolne s od wad prawnych oraz roszcze osób trzecich.
 • 5. Fabrycznie nowy towar objty jest gwarancj producenta, natomiast na wszystkie uywane towary Blyss nie udziela gwarancji.
 • 6. Wysyka towaru odbywa si na danie Kupujcego i na jego koszt, po ustaleniu tej dodatkowej usugi z Kupujcym w zawieranej z nim umowie. Ryzyko w przypadku uszkodzenia, niedostarczenia towaru ponosi Kupujcy. Opakowanie oraz sposób wysyki jest dobierany stosownie do potrzeb i obowizujcych przepisów. Kupujcy ponosi odpowiedzialno za sposób zaadunku oraz za ewentualne szkody powstae w trakcie transportu, jeeli realizuje on transport we wasnym zakresie.
 • 7. W razie nie wywizania si przez Kupujcego z obowizku terminowego odbioru zamówionego towaru, tj. w terminie 14 dni od poinformowania przez Blyss o moliwoci odbioru towaru, Blyss uprawniony jest, po uprzednim powiadomieniu Kupujcego i bezskutecznym upywie wyznaczonego mu dodatkowego 10-dniowego terminu do odbioru, do sprzeday tego towaru z wolnej rki. Powysze nie ogranicza prawa do dochodzenia w stosunku do Kupujcego dalej idcych roszcze. Blyss moe take wezwa Kupujcego do odbioru odrbnym pismem wyznaczajcy dodatkowy, dodatkowy 10-dniowy termin na odbiór, a po jego bezskutecznym upywie obciy go obowizkiem zapaty caoci ceny przy jednoczesnym naliczeniu kosztów przechowania w wysokoci 0,5% netto ceny za kady dzie przechowania.

IV. Termin dostawy

 • 1. Czas i termin dostawy ustalany jest indywidualnie w umowie z Kupujcym, przy czym nie ma on charakteru wicego, chyba e Blyss wyda pisemn obietnic dotrzymania konkretnego terminu dostawy.
 • 2. Bieg terminu dostawy rozpoczyna si wraz z odesaniem ostatecznego potwierdzenia zamówienia oraz po wyjanieniu wszystkich zagadnie technicznych, handlowych oraz finansowych, po przekazaniu przez Kupujcego odpowiedniej dokumentacji, zezwole, zwolnie, jak i po wpyniciu ustalonej kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy lub w kasie.
 • 3. Dla dostawy z montaem termin dostawy oznacza moment zakoczenia montau, nie duej jednak ni cztery miesice od dnia, w którym przedmiot dostawy dotar na miejsce przeznaczenia.
 • 4. Termin dostawy przedua si odpowiednio w przypadku wystpienia nieprzewidzianych przeszkód niezalenie od tego, czy wystpiy one w zakadzie Blyss, czy u poddostawców.
 • 5. Jeli - po upywie miesica od zgoszenia gotowoci do wysania towaru - termin wysyki opóni si z przyczyn lecych po stronie Kupujcego, to za kadorazowe przechowanie towaru przez okres 14 dni (tzw. okres przechowania), Kupujcy obciony zostanie kosztami przechowania towaru. Koszt przechowania towaru za jeden okres przechowania wynosi 3% ceny netto obcia bdzie Kupujcego.
 • 7. Kupujcy nie moe odmówi przyjcia czciowej realizacji dostawy.
 • 8. Do obowizku Kupujcego naley transport i waciwa utylizacja opakowa na wasny koszt.

V. Ceny i warunki patnoci

 • 1. Cena zawarta jest w umowie, a ewentualne zniki lub rabaty wymagaj pisemnego potwierdzenia przez Blyss.
 • 2. Ceny odnosz si wycznie do okrelonej w zamówieniu iloci towaru, nie uwzgldniaj kosztów opakowania, kosztów wysyki (w tym specjalnych opakowa), kosztów dostawy, kosztów transportu towaru do miejsca przeznaczenia, wskazanego przez Kupujcego – które to koszty ponosi w caoci Kupujcy oraz nie zawieraj podatku VAT.
 • 3. Blyss jest uprawniony do wystpienia z daniem natychmiastowego pokrycia wyoonych kosztów frachtu i pozostaych nakadów, o których mowa w pkt 4.
 • 4. Blyss zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jeeli do chwili realizacji umowy nastpi istotne zmiany kosztów. ( np. wahania kursów walut, zmiany wysokoci ce i opat oraz innych kosztów poniesionych przez Blyss ).
 • 5. Patnoci naley dokonywa bezporednio. na rachunek bankowy Blyss lub kasie firmy Blyss. Za dat dokonania zapaty uznaje si dat wpywu rodków na rachunek bankowy Blyss lub w kasie firmy. Minimalna warto transakcji przy uyciu karty patniczej wynosi 20,00z (sownie: dwadziecia zotych 00/100).
 • 6. Za wszystkie patnoci wpacane na rzecz agentów odpowiedzialno ponosi wpacajcy i wpata taka nie zwalnia od obowizku dokonania patnoci bezporednio na rzecz Blyss.

VI. Prawo wasnoci

 • 1. Wszelkie dostawy i wiadczenia dokonywane s z zastrzeeniem prawa wasnoci.
 • 2. Wasno zamówionego towaru przechodzi na Kupujcego dopiero wówczas, gdy ureguluje on wszelkie nalenoci wobec Blyss, wraz z przypadajcymi kosztami ubocznymi zwizanymi z przedmiotem dostawy, takimi jak koszty opakowania, wysyki, dostawy i transportu.
 • 3.. zastaw, przeniesienie wasnoci w celu zabezpieczenia wierzytelnoci s dozwolone tylko po uzyskaniu wyranej pisemnej zgody ze strony Blyss, pod rygorem odpowiedzialnoci odszkodowawczej wzgldem Blyss.
 • 4. W przypadku zbycia przez Kupujcego towaru (ewentualnie równie po przeróbce) przed uregulowaniem wobec Blyss cakowitej nalenoci tytuem ceny, niniejszym Kupujcy zobowizuje si do zapaty na rzecz Blyss kary umownej w wysokoci 20 % ceny netto towaru. Niezalenie od powyszego, Kupujcy owiadcza, e przenosi na rzecz Blyss wszelkie prawa i roszczenia z tytuu dokonanej przez Kupujcego na rzecz osoby trzeciej sprzeday (w tym prawo dania zapaty ceny od osoby trzeciej) i zobowizuje si do niezwocznego podania nazwy oraz adresu drugiego nabywcy, jak i stanu oraz wysokoci roszczenia wynikajcego z odsprzeday. Ponadto w przypadku odsprzeday zastrzeonego towaru Kupujcy zobowizuje si do poinformowania swoich nabywców, wzgl. odbiorców o fakcie zrzeczenia si swoich roszcze na rzecz Blyss, podajc im równie wysoko tego roszczenia.
 • 6. W okresie obowizywania zastrzeenia wasnoci rzeczy sprzedanej Kupujcy ma obowizek utrzymania towaru w naleytym stanie i ponosi odpowiedzialno wobec Blyss za jego uszkodzenie lub utrat.

VII. Gwarancja

 • 1. Kupujcy otrzymuje dla nowych produktów gwarancj na okres jednego roku.
 • 2. Blyss nie udziela gwarancji dla towarów uywanych.
 • 3. Termin gwarancji rozpoczyna si wraz z dat wystawienia rachunku. Blyss udziela gwarancji na ilo towaru ustalon w (dokumencie sprzeday ) oraz potwierdzeniu zamówienia.
 • 4. Za wady nie s uznawane nieznaczne, nie wpywajce na cel zastosowania rónice w dostawie, np. w odniesieniu do ciaru, jakoci, koloru itd. Ponadto Blyss wyranie zastrzega prawo do wprowadzania zmian lub poprawek w wyrobach, mogcych wynika z nowych dowiadcze lub nowej wiedzy.
 • 5. Towar po przekazaniu lub dostarczeniu naley dokadnie sprawdzi, a stwierdzone braki natychmiast zgosi, pod rygorem utraty uprawnie z tytuu gwarancji.
 • 6. Reklamacje z tytuu wad bd uwzgldnione tylko wtedy, gdy zostan zgoszone pisemnie, tj. przy uycia odpowiedniego formularza bd w siedzibie Blyss, bd drog mailow Zgoszenie reklamacyjne w zakadce DOWNLOAD na stronie internetowej www.blyss.pl , zaraz po otrzymaniu lub przekazaniu towaru, nie póniej ni w cigu 5 dni roboczych. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni, liczc od daty dostarczenia towaru do siedziby Blyss – przez Kupujcego.
 • 7. Reklamacja z tytuu wad jest wykluczona, gdy stan towaru lub usugi zmieni si po przeniesieniu ryzyka uszkodzenia towaru na Kupujcego.
 • 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji z tytuu wad, wyczajc prawo wyboru Kupujcego, Blyss ma prawo do:
  • a) przyjcia zwrotu uszkodzonego towaru i wydaniu towaru bez wad,
  • b) odstpienia od umowy i do zwrotu ceny zakupu,
  • c) naprawy bd wymiany uszkodzenia w terminie 30 dni od dnia wydania towaru
  • d) przy zachowaniu wanoci umowy do wypacenia minimalnej wartoci towaru; wyklucza si inne, dalej idce roszczenia klienta.
 • 9. Wniesienie reklamacji z tytuu wad nie zwalnia Kupujcego z obowizku uiszczenia zapaty; co wicej - w przypadku niedokonania opaty bd niedotrzymania przez Kupujcego innych zobowiza wygasaj obowizki gwarancyjne ze strony Blyss. Kupujcy akceptuje wszystkie stawki taryfowe gwarancji oraz wymiany Blyss.
 • 10. Gwarancj Blyss moe uzna za niewan w sytuacji zastosowania nieoryginalnych czci zamiennych do towaru, w przypadku nie przestrzegania zalece producenta co do adownoci przyczepki bd jej przeznaczenia. Odmowa gwarancji moe nastpi równie w sytuacji samodzielnych modyfikacji instalacji elektrycznej przyczepki oraz jej podzespoów.
 • 11. Kupujcy chccy wykorzysta uprawnienia wynikajce z gwarancji, powinien dostarczy rzecz do siedziby Blyss.
 • 12. Gwarancja nie obejmuje tzw. przyczep zastpczych na czas naprawy przyczep objtych gwarancj.
 • 13. W przypadku uwzgldnienia reklamacji i zrealizowaniu przez Blyss jednego z wariantów jej rozpatrzenia, o którym mowa w ust. 8, strony spisuj protokó zdawczo-odbiorczy. Brak zgoszonych przez Kupujcego w tyme protokole uwag oznacza, i produkt objty gwarancj jest w stanie zgodnym z umow.
 • 14. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest oryginalny dokument sprzeday oraz karta gwarancyjna, która stanowi podstaw zgoszenia reklamacji. Jej brak wycza objcie towaru gwarancj.
 • 15. Kupujcy owiadcza, e zrzeka si wszelkich roszcze z tytuu rkojmi.
 • 16. Koszty zwizane z wydaniem towaru w ramach usugi gwarancji, w tym z transportem ponosi Kupujcy.

VIII. Odpowiedzialno

 • 1. O ile w OWU nie postanowiono inaczej, Blyss odpowiada za naruszenie istotnych obowizków umownych, pozaumownych oraz ustawowych tylko w przypadku winy umylnej lub racego niedbalstwa. Dotyczy to równie penomocników, przedstawicieli handlowych oraz osób, którym Blyss powierzy wykonanie tych obowizków.
 • 2. Z uwzgldnieniem poniszych granic Blyss odpowiada za wykazan szkod tylko w takim zakresie, w jakim wystpienie i wysoko szkody stanowi bezporednie nastpstwo naruszenia przez Blyss jego obowizków, nadto wystpienie szkody oraz jej wysoko musiay by moliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i niemoliwe do zapobieenia przez Kupujcego.
 • 3. Blyss nie ponosi odpowiedzialnoci za inne szkody, ni szkody powstae na przedmiocie dostawy. W szczególnoci nie ponosi odpowiedzialnoci za utracone korzyci i inne szkody majtkowe Kupujcego.
 • 4. Ciar dowodu, i wada powstaa przed przejciem niebezpieczestwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia lub wynika z przyczyny tkwicej ju poprzednio w rzeczy sprzedanej, spoczywa na Kupujcym.

IX. Waciwe prawo, waciwe miejsca, sdy.

Prawem waciwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Sdem waciwym jest rzeczowo waciwy sd miejsca naszej siedziby.OGÓNE WARUNKI SPRZEDAY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

I. Dane identyfikujce

 • 1. Blyss Polska Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Lasowicach Wielkich, posiadajca wpis do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego, prowadzonego przez Sd Rejonowy w Opolu VIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem 0000371606, numer NIP: 7511761034, numer REGON: 160368902.
 • 2. Adres siedziby Blyss Polska Sp. z o.o.: Lasowice Wielkie 42A, 46-280 Lasowice Wielkie.
 • 3. Dane kontaktowe: numer tel.: 774148845, adres e-mail: info@blyss.pl.

II. Postanowienia ogólne

 • 1. Ponisze warunki sprzeday odnosz si do wszystkich ofert sprzeday i zamówie dotyczcych produktów oferowanych przez firm Blyss Polska Sp. z o.o., zwan dalej Blyss, w których drug stron transakcji jest konsument, w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwanym dalej Kupujcym. W imieniu firmy Blyss dziaaj nie tylko osoby znajdujce si w siedzibie firmy, ale równie przedstawiciele handlowi, którzy s uprawnieni do zawierania umów.
 • 2. Kupujcy przy zawieraniu umowy otrzymuje egzemplarz ogólnych warunków sprzeday (OWU). Kupujcy ma take moliwo zapoznania si z OWU na stronie internetowej www.blyss.pl.
 • 3. Odstpstwa od niniejszych warunków sprzeday bd dla Blyss wice tylko wtedy, gdy w danym przypadku zostan wyranie ustalone oraz potwierdzone pisemnie pod rygorem niewanoci.
 • 4. Niniejsze warunki obowizuj równie wszystkie przysze umowy sprzeday i dostawy, zawarte pomidzy Blyss, a Kupujcym.
 • 5. Zawarte w prospektach, reklamach lub cennikach, szkice, rysunki, dane techniczne, wagi i pomiary s jedynie przyblione i nie maj charakteru wicego.
 • 6. Blyss jest zwizany swoj ofert przez okres 14 dni liczonych od dnia dostarczenia oferty Kupujcemu.
 • 7. Wycznie zamówienie podpisane przez Blyss jest wice. Umowa sprzeday zostaje zawarta, gdy Blyss potwierdzi je pisemnie w cigu 14 dni od otrzymania zamówienia Blyss dopuszcza skadanie zamówienia drog mailow - wówczas umowa zostaje zawarta, jeeli Blyss w cigu 14 dni od otrzymania zamówienia potwierdzi moliwo jego wykonania mailowo lub na pimie.
 • 8. Do zmiany treci potwierdzonego zamówienia stosuje si odpowiednio postanowienia pkt. 7.
 • 9. Blyss zastrzega prawa autorskie do ilustracji, rysunków, oblicze oraz wszelkiej innej dokumentacji, zwizanej z zawarciem umowy.

III. Warunki akceptacji

 • 1. Blyss po zawarciu pisemnej umowy sprzeday, przed przystpieniem do produkcji towaru ma prawo da od Kupujcego uiszczenia opaty w wysokoci 20% ceny netto produktu, w formie zabezpieczenia, która to opata stanowi zaliczk na poczet wynagrodzenia.
 • 2. W sytuacji nie wpacenia zabezpieczenia, Blyss w cigu 14 dni od dnia zaakceptowania oferty przez którkolwiek ze stron jest uprawniony do odstpienia od umowy.
 • 3. W przypadku odstpienia od umowy z winy Kupujcego Blyss ma prawo do dania kary umownej w wysokoci 5% ceny netto towaru. Powysze nie wycza dochodzenia odszkodowania uzupeniajcego na podstawie przepisów prawa.

IV. Wydanie towaru

 • 1. Kupujcy zobowizany jest do zapoznania si z pen dokumentacj prawn i stanem technicznym sprzedawanego towaru oraz dokonania sprawdzenia jego wyposaenia, a take oznacze numerowych z dowodem rejestracyjnym lub innym dokumentem.
 • 2. . Wydanie towaru nastpuje na podstawie protokou zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony umowy, po uregulowaniu przez Kupujcego na rzecz Blyss caoci wynagrodzenia oraz kosztów wydania/opakowania/wysania towaru. Odbiór nastpuje w dziale handlowym BLYSS Polska Sp. z o.o. ul. Opolska 28a, 46-280 Jasienie.
 • 3. Dopóki istnieje zastrzeenie wasnoci, Kupujcy nie moe dysponowa przedmiotem zakupu i na podstawie umowy zezwala osobom trzecim na korzystanie z niego.
 • 4. Przed wydaniem Kupujcy jest zobowizany do sprawdzenia towaru w obecnoci pracownika Blyss oraz zgodnoci opakowania , numerów VIN z danymi podanymi na fakturze oraz niezwocznie zgosi pracownikowi wszelkie stwierdzone nieprawidowoci.
 • 5. Z chwil wydania towaru na Kupujcego przechodz korzyci i ciary zwizane z nim a take niebezpieczestwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia oraz wszelkie ryzyka koszty i odpowiedzialno zwizana z jego posiadaniem. Sprzedawane przez Blyss towary wolne s od wad prawnych oraz roszcze osób trzecich.
 • 6. Fabrycznie nowy towar objty jest gwarancj producenta, natomiast na wszystkie uywane towary Blyss nie udziela gwarancji.
 • 7. Wysyka towaru odbywa si na danie Kupujcego i na jego koszt, po ustaleniu tej dodatkowej usugi z Kupujcym w zawieranej z nim umowie. Ryzyko w przypadku uszkodzenia, niedostarczenia towaru ponosi Kupujcy. Opakowanie oraz sposób wysyki jest dobierany stosownie do potrzeb i obowizujcych przepisów. Kupujcy ponosi odpowiedzialno za sposób zaadunku oraz za ewentualne szkody powstae w trakcie transportu, jeeli realizuje on transport we wasnym zakresie.
 • 8. W razie nie wywizania si przez Kupujcego z obowizku terminowego odbioru zamówionego towaru, tj. w terminie 14 dni od poinformowania przez Blyss o moliwoci odbioru towaru, Blyss uprawniony jest, po uprzednim powiadomieniu Kupujcego i bezskutecznym upywie wyznaczonego mu dodatkowego 10-dniowego terminu do odbioru, do odstpienia od zawartej umowy i sprzeday tego towaru z wolnej rki. Powysze nie ogranicza prawa do dochodzenia w stosunku do Kupujcego dalej idcych roszcze. Blyss moe take wezwa Kupujcego do odbioru odrbnym pismem wyznaczajcym dodatkowy 10-dniowy termin na odbiór, a po jego bezskutecznym upywie obciy go obowizkiem zapaty caoci ceny przy jednoczesnym naliczeniu faktycznych kosztów przechowania.

V. Termin dostawy

 • 1. Czas i termin dostawy ustalany jest indywidualnie w umowie z Kupujcym.
 • 2. Bieg terminu dostawy rozpoczyna si wraz z odesaniem ostatecznego potwierdzenia zamówienia oraz po wyjanieniu wszystkich zagadnie technicznych, handlowych oraz finansowych, po przekazaniu przez Kupujcego odpowiedniej dokumentacji, zezwole, zwolnie, jak i po wpyniciu ustalonej kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy lub w kasie.
 • 3. Dla dostawy z montaem termin dostawy oznacza moment zakoczenia montau, nie duej jednak ni cztery miesice od dnia, w którym przedmiot dostawy dotar na miejsce przeznaczenia.
 • 4. Jeli mimo zgoszenia gotowoci do wysania towaru - termin wysyki opóni si z przyczyn lecych po stronie Kupujcego, to za kadorazowe przechowanie towaru Blyss obciy Kupujcego faktycznymi kosztami przechowania.
 • 5. Do obowizku Kupujcego naley transport i waciwa utylizacja opakowa na wasny koszt.

VI. Ceny i warunki patnoci.

 • 1. Cena zawarta jest w umowie, a ewentualne zniki lub rabaty wymagaj pisemnego potwierdzenia przez Blyss.
 • 2. Ceny odnosz si wycznie do okrelonej w zamówieniu iloci towaru, nie uwzgldniaj kosztów opakowania, kosztów wysyki (w tym specjalnych opakowa), kosztów dostawy, kosztów transportu towaru do miejsca przeznaczenia, wskazanego przez Kupujcego – które to koszty ponosi w caoci Kupujcy oraz nie zawieraj podatku VAT 23%.
 • 3. Blyss jest uprawniony do wystpienia z daniem natychmiastowego pokrycia wyoonych kosztów frachtu i pozostaych nakadów, o których mowa w pkt 4.
 • 4. Patnoci naley dokonywa bezporednio na rachunek bankowy Blyss lub w kasie firmy Blyss. Za dat dokonania zapaty uznaje si dat wpywu rodków na rachunek bankowy Blyss lub w kasie firmy. Minimalna warto transakcji przy uyciu karty patniczej wynosi 20,00z (sownie: dwadziecia zotych 00/100).
 • 5. Za wszystkie patnoci wpacane na rzecz agentów odpowiedzialno ponosi wpacajcy i wpata taka nie zwalnia od obowizku dokonania patnoci bezporednio na rzecz Blyss.

VII. Prawo wasnoci

 • 1. Wszelkie dostawy i wiadczenia dokonywane s z zastrzeeniem prawa wasnoci.
 • 2. Wasno zamówionego towaru przechodzi na Kupujcego dopiero wówczas, gdy ureguluje on wszelkie nalenoci wobec Blyss, wraz z przypadajcymi kosztami ubocznymi zwizanymi z przedmiotem dostawy, takimi jak koszty opakowania, wysyki, dostawy i transportu.
 • 3. zastaw, przeniesienie wasnoci w celu zabezpieczenia wierzytelnoci s dozwolone tylko po uzyskaniu wyranej pisemnej zgody ze strony Blyss, pod rygorem odpowiedzialnoci odszkodowawczej wzgldem Blyss.
 • 4. Kupujcy owiadcza, e przenosi na rzecz Blyss wszelkie prawa i roszczenia z tytuu dokonanej przez Kupujcego na rzecz osoby trzeciej sprzeday (w tym prawo dania zapaty ceny od osoby trzeciej) i zobowizuje si do niezwocznego podania nazwy oraz adresu drugiego nabywcy, jak i stanu oraz wysokoci roszczenia wynikajcego z odsprzeday. Ponadto w przypadku odsprzeday zastrzeonego towaru Kupujcy zobowizuje si do poinformowania swoich nabywców, wzgl. odbiorców o fakcie zrzeczenia si swoich roszcze na rzecz Blyss, podajc im równie wysoko tego roszczenia.
 • 5. W okresie obowizywania zastrzeenia wasnoci rzeczy sprzedanej Kupujcy ma obowizek utrzymania towaru w naleytym stanie i ponosi odpowiedzialno wobec Blyss za jego uszkodzenie lub utrat.

VIII. Gwarancja

 • 1. Kupujcy otrzymuje dla nowych produktów gwarancj na okres dwóch lat. Uprawnienia z tytuu gwarancji s realizowane przez Blyss wycznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wycza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie Kupujcego wynikajcych z przepisów o rkojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • 2. Blyss nie udziela gwarancji dla towarów uywanych.
 • 3. Termin gwarancji rozpoczyna si wraz z dat wystawienia rachunku. Blyss udziela gwarancji na ilo towaru ustalon w (dokumencie sprzeday) oraz potwierdzeniu zamówienia. Odpowiedzialno z tytuu gwarancji obejmuje tylko wady powstae z przyczyn tkwicych w sprzedanej rzeczy.
 • 4. Za wady nie s uznawane nieznaczne, nie wpywajce na cel zastosowania rónice w dostawie, np. w odniesieniu do ciaru, jakoci, koloru itd. Ponadto Blyss wyranie zastrzega prawo do wprowadzania zmian lub poprawek w wyrobach, mogcych wynika z nowych dowiadcze lub nowej wiedzy.
 • 5. Towar po przekazaniu lub dostarczeniu naley dokadnie sprawdzi, a stwierdzone braki natychmiast zgosi, pod rygorem utraty uprawnie z tytuu gwarancji.
 • 6. Reklamacje z tytuu wad bd uwzgldnione tylko wtedy, gdy zostan zgoszone pisemnie, tj. przy uycia odpowiedniego formularza bd w siedzibie Blyss, bd drog mailow Zgoszenie reklamacyjne w zakadce DOWNLOAD na stronie internetowej www.blyss.pl , zaraz po otrzymaniu lub przekazaniu towaru, nie póniej ni w cigu 5 dni roboczych. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni, liczc od daty dostarczenia towaru do siedziby Blyss – przez Kupujcego.
 • 7. Reklamacja z tytuu wad jest wykluczona, gdy stan towaru lub usugi zmieni si po przeniesieniu ryzyka uszkodzenia towaru na Kupujcego.
 • 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji z tytuu wad, wyczajc prawo wyboru Kupujcego, Blyss ma prawo do:
  • 1) przyjcia zwrotu uszkodzonego towaru i wydaniu towaru bez wad,
  • 2) odstpienia od umowy i do zwrotu ceny zakupu,
  • 3) naprawy bd wymiany uszkodzenia w terminie 30 dni od dnia wydania towaru,
  • 4) przy zachowaniu wanoci umowy do wypacenia minimalnej wartoci towaru; wyklucza si inne, dalej idce roszczenia klienta.
 • 9. Wniesienie reklamacji z tytuu wad nie zwalnia Kupujcego z obowizku uiszczenia zapaty; co wicej - w przypadku niedokonania opaty bd niedotrzymania przez Kupujcego innych zobowiza wygasaj obowizki gwarancyjne ze strony Blyss. Kupujcy akceptuje wszystkie stawki taryfowe gwarancji oraz wymiany Blyss.
 • 10. Gwarancj Blyss moe uzna za niewan w sytuacji zastosowania nieoryginalnych czci zamiennych do towaru, w przypadku nie przestrzegania zalece producenta co do adownoci przyczepki bd jej przeznaczenia. Odmowa gwarancji moe nastpi równie w sytuacji samodzielnych modyfikacji instalacji elektrycznej przyczepki oraz jej podzespoów.
 • 11. Kupujcy chccy wykorzysta uprawnienia wynikajce z gwarancji, powinien dostarczy rzecz do siedziby Blyss.
 • 12. Gwarancja nie obejmuje tzw. zastpczych przyczepek, tj. przyczepek wydanych na czas naprawy przyczepek, objtych gwarancj.
 • 13. W przypadku uwzgldnienia reklamacji i zrealizowaniu przez Blyss jednego z wariantów jej rozpatrzenia, o którym mowa w ust. 8, strony spisuj protokó zdawczo-odbiorczy. Brak zgoszonych przez Kupujcego w tyme protokole uwag oznacza, i produkt objty gwarancj jest w stanie zgodnym z umow.
 • 14. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest oryginalny dokument sprzeday oraz karta gwarancyjna, która stanowi podstaw zgoszenia reklamacji. Jej brak wycza objcie towaru gwarancj.
 • 15. Reklamacje mog by skadane w siedzibie Blyss lub te pod adresem: Blyss Polska Sp. z o.o., ul. Opolska 28a, 46280 Jasienie.
 • 16. Blyss jest zwolniony od odpowiedzialnoci z tytuu gwarancji, jeeli Kupujcy wiedzia o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 • 17. Blyss nie udziela gwarancji na czci towarów, które ulegaj naturalnie eksploatacji lub zuyciu podczas uytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem, m.in.:
  • - zaczep ze wzgldu na zuycie gniazda kuli,
  • - szczka hamulcowa ze wzgldu na zuycie okadziny ciernej
  • - linki hamulcowej ze wzgldu na zatarcie linki w pancerzu
  • - opona ze wzgldu na zuycie bie- nika
  • - amortyzator do urzdzenia najazdowego ze wzgldu na wyciek oleju
  • - oysko ze wzgldu na zuycie powierzchni lizgowej oraz towary niewaciwe serwisowane i uywane.
  • 18. Kupujcy w terminie do 21 dni od chwili otrzymania informacji o odmowie uwzgldnienia reklamacji przez Blyss powinien odebra towar.

IX. Prawo odstpienia od umowy

 • 1. W przypadku umów zawieranych nie w lokalu przedsibiorstwa Blyss, a wic albo na odlego albo poza lokalem przedsibiorstwa Blyss, Kupujcemu przysuguje prawo odstpienia od zawartej umowy, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyczeniem nastpujcych kosztów, do uregulowania których zobowizany jest Kupujcy:
  • 1) dodatkowe koszty dostarczenia rzeczy, jeeli Kupujcy wybra sposób dostarczenia rzeczy inny ni najtaszy zwyky sposób dostarczenia oferowany przez Blyss,
  • 2) bezporednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszty zwrotu rzeczy, jeeli ze wzgldu na swój charakter rzeczy te nie mog zosta w zwykym trybie odesane poczt.
 • 2. Termin na zoenie przez Kupujcego owiadczenia o odstpieniu wynosi 14 (sownie: czternacie) dni. Okrelony czternastodniowy termin na odstpienie od umowy biegnie dla Kupujcego od momentu objcia rzeczy w posiadanie przez Kupujcego  lub wskazan przez niego osob trzeci inn ni przewonik.
 • 3. W przypadku, gdy Blyss realizuje umow partiami lub w czciach termin odstpienia biegnie od objcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub czci – przez Kupujcego.
 • 4. Kupujcy moe odstpi od umowy, skadajc Blyss owiadczenie o odstpieniu od umowy. Owiadczenie mona zoy na formularzu, którego wzór stanowi zacznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków sprzeday.
 • 5. Kupujcy ma obowizek zwróci rzecz Blyss niezwocznie, jednak nie póniej ni 14 dni od dnia, w którym odstpi od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesanie rzeczy przed jego upywem.
 • 6. Kupujcy ponosi odpowiedzialno za zmniejszenie wartoci rzeczy bdce wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczajcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • 7. Prawo odstpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsibiorstwa lub na odlego nie przysuguje Kupujcemu w odniesieniu do umów:
  • 1)   o wiadczenie usug, jeeli Blyss wykona w peni usug za wyran zgod Kupujcego, który zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez Blyss utraci prawo odstpienia od umowy,
  • 2)   w której przedmiotem wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedug specyfikacji Kupujcego lub suca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • 3)    Kupujcy wyranie da, aby Blyss do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeeli Blyss wiadczy dodatkowo inne usugi ni te, których wykonania Kupujcy da, lub dostarcza rzeczy inne ni czci zamienne niezbdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstpienia od umowy przysuguje Kupujcemu w odniesieniu do dodatkowych usug lub rzeczy.

X. Waciwe prawo

Prawem waciwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

ZACZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTPIENIA OD UMOWY

(formularz ten naley wypeni i odesa tylko w przypadku chci odstpienia od umowy)
 • Adresat [w tym miejscu przedsibiorca powinien wpisa nazw przedsibiorcy, peny adres pocztowy oraz, o ile s dostpne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuj/informujemy(*) o moim/naszym odstpieniu od umowy sprzeday nastpujcych rzeczy(*) umowy dostawy nastpujcych rzeczy(*) umowy o dzieo polegajcej na wykonaniu nastpujcych rzeczy(*)/o wiadczenie nastpujcej usugi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imi i nazwisko konsumenta (-ów)
 • Adres konsumenta (-ów)
 • Podpis konsumenta (-ów)
 • Data
(*) niepotrzebne skreliWARUNKI SERWISU INTERNETOWEGO

I. Informacje ogólne

 • 1.1 Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” okrela zasady funkcjonowania Serwisu prowadzonego przez Administratora, oraz zasady korzystania z Serwisu przez Uytkowników.
 • 1.2 Uytkownik oznacza osob fizyczn, która posiada w niezbdnym zakresie zdolno do czynnoci prawnych, i korzysta z Serwisu.
 • 1.3 Administrator oznacza firm BLYSS Polska Sp. z o.o. z siedzib w Lasowicach Wielkich.
 • 1.4 Administrator nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za aktualno, poprawno, kompletno lub jako udostpnionych informacji. Roszczenia z tytuu odpowiedzialnoci wobec autora, które dotycz odszkodowania materialnego lub niematerialnego odnoszce si do zamieszczonego materiau spowodowane bdnym wykorzystaniem informacji lub wykorzystaniem niekompletnych informacji s wykluczone, chyba e udowodniono Administratorowi zamierzone lub race zaniedbanie. Wszystkie oferty s niewice i mog ulec zmianie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany czci strony lub caej oferty bez wczeniejszego powiadomienia, moe uzupeni, usun lub zaprzesta publikacji czasowo lub na stae.
 • 1.5 Wszystkie oferty s niewice i mog ulec zmianie. Ilustracje mog zawiera akcesoria lub inne urzdzenia, które nie stanowi standardowego wyposaenia lub nie s oferowane w niektórych krajach. Warianty kolorystyczne s ograniczone i mog si róni od standardowych kolorów, takich jak RAL. Poszczególne oferty mog zawiera modele, akcesoria lub wyposaenie, które nie s dostpne w niektórych krajach.
 • 1.6 Regulamin zastrzega sobie prawo do zmiany podanych zasad sprzeday oraz dostawy, a zawierane umowy musz uwzgldnia aktualne informacje ustalane kadego dnia. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany czci strony lub caej oferty bez wczeniejszego powiadomienia, moe uzupeni, usun lub zaprzesta publikacji czasowo lub na stae.
 • 1.7 Uytkownik jest zobowizany do korzystania ze serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, zasadami wspóycia spoecznego, przepisami obowizujcego prawa, zwyczajami przyjtymi w Internecie (netetykieta) oraz dobrymi obyczajami. W ramach korzystania ze serwisu Uytkownik zobowizany jest w szczególnoci do :
 • 1.7.1 Niepodejmowania czynnoci informatycznych lub wszelkich innych majcych na celu wejcie w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Uytkownika lub mogcych utrudni lub zakóci funkcjonowanie Serwisu, w szczególnoci utrudni korzystanie z Serwisu przez innych Uytkowników,
 • 1.7.2 Korzystania z usug oferowanych przez Administratora w sposób nieuciliwy dla pozostaych Uytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatnoci, oraz wszelkich przysugujcych im praw
 • 1.7.3 Niedostarczania i nieprzekazywania treci naruszajcych zasady wspóycia spoecznego, przepisy obowizujcego prawa lub prawa osób trzecich.

II. Linki i odesania

 • 2.1 Za bezporednie lub porednie odesania do zewntrznych stron internetowych( „hipercza”), które mieszcz si na stronie internetowej firmy BLYSS Polska Sp. z o.o. Administrator nie ponosi adnej odpowiedzialnoci. Administrator ponosi odpowiedzialno w sytuacji kiedy, odesania zawieraj treci nielegalne a on wie o ich istnieniu i moe uniemoliwi korzystanie z tych treci. Niniejszym Administrator owiadcza, e w chwili obecnej na stronie nie widniej adne nielegalne treci. Administrator nie ma adnego wpywu na przysze treci oraz autorstwa powizanych stron. Dlatego Administrator nie bierze na siebie odpowiedzialno za wszystkie treci, które s umieszczane w odesaniach do innych stron internetowych. To owiadczenie dotyczy wszystkich czy internetowych, wpisów w ksigach goci, forach dyskusyjnych i wszystkich innych formach baz danych, do których jest moliwy dostp z zewntrz. Za nielegalne, bdne lub niekompletne treci w a szczególnoci za szkody wynikajce z wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju informacji Administrator nie ponosi adnej odpowiedzialnoci.

III. Prawa autorskie i prawa znaków towarowych

 • 3.1 Administrator stara si przestrzega we wszystkich publikacjach praw autorskich w wykorzystywanych grafikach, plikach dwikowych, zapisach wideo, i tekstach. Administrator korzysta wycznie z grafik, plików dwikowych, zapisów wideo i tekstów stworzonych przez siebie samego lub korzysta z licencjonowanych grafik, plików dwikowych, zapisów wideo i tekstów. Wszystkie wewntrzne oferty internetowe powielajce i wykorzystujce chronione znaki towarowe podlegaj przepisom prawa handlowego z zastrzeeniem prawa wasnoci odpowiednich osób. Obiekty stworzone przez Administratora i opublikowane s chronione prawem wasnoci i nale do Administratora. Jakiekolwiek powielanie i wykorzystywanie tych grafik w elektronicznych i drukowanych publikacjach bez wyranej zgody Administratora jest zabronione.
 • 3.2 Wszystkie teksty, obrazy, zdjcia i inne informacje publikowane na stronie internetowej s chronione prawem autorskim przez autora. Jakiekolwiek powielanie, rozpowszechnianie, magazynowanie, przekazywanie i wykorzystywanie czci lub caoci strony internetowej jest bez uprzedniej i pisemnej zgody autora kategorycznie zabronione.
 • 3.3 Odpowiednio zarejestrowane znaki towarowe Administratora s chronione. Stosowanie takich znaków jest dozwolone tylko po uprzedniej wyranej i pisemnej zgodzie autora.

IV. Polityka prywatnoci

 • 4.1 Wprowadzanie danych osobowych lub firmowych Uytkownika (nazwiska, adres, adres e-mail, itp.)w ofertach internetowych ma charakter dobrowolny. Niniejszym Uytkownik zgadza si na wykorzystywanie tych danych osobowych bd firmowych przez administratora. Uytkownik jest poinformowany co do zasady i sposobu przechowywania tych danych. Zgoda Uytkownika na przetwarzanie tych danych jest zawsze dostpna dla Uytkownika i w kadej chwili moe by cofnita ze skutkiem na przyszo. Niniejszym Uytkownik wyraa zgod na otrzymywanie od firmy BLYSS Polska Sp. z o.o. informacji handlowych przekazywanych drog elektroniczn. Uytkownik ma prawo nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych lub firmowych.
 • 4.2 Podane oraz udostpnione przez Uytkowników dane osobowe, Serwis Blyss.pl  zbiera i przetwarza zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityk ochrony prywatnoci.
 • 4.3 Administrator serwisu Blyss.pl stosuje odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne zapewniajce ochron przetwarzanych danych. W szczególnoci Blyss.pl zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowizujcych przepisów prawa oraz przed udostpnieniem osobom nieupowanionym. Blyss.pl prowadzi sta kontrol nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostp do danych w moliwie najwikszym stopniu, udzielajc stosownych upowanie tylko wówczas, gdy jest to niezbdne do prawidowego prowadzenia serwisu.
 • 4.4 Zbiór danych Uytkowników zosta zgoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych(Nr zg.: ………). Administratorem danych jest Blyss Polska Sp. z o.o. z siedzib w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 42 A , wpisana do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy w Opolu Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000371606, REGON 160368902, NIP 7511761034
 • 4.5 Serwis Blyss.pl udostpnia innym podmiotom dane Uytkowników wycznie na zasadach podanych w regulaminie.
 • 4.6 Serwis Blyss.pl stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia adresów e-mail oraz hase Uytkowników.
 • 4.7 Serwis Blyss.pl wykorzystuje dane Uytkowników jedynie w celach zwizanych z funkcjonowaniem Serwisu Blyss.pl .Serwis Blyss.pl przetwarza dane osobowe w zakresie niezbdnym do prawidowej realizacji usug wiadczonych drog elektroniczn, w sposób zgodny z obowizujcymi przepisami, w szczególnoci zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz.922).
 • 4.8 Serwis Blyss.pl zastrzega sobie prawo do przekazania informacji na temat adresu IP stosownym instytucjom i organom pastwowym w przypadku, gdy z adresów tych prowadzona jest dziaalno szkodliwa dla Serwisu Blyss.pl (spam, flood, abuse, trolling etc.).
 • 4.9 Serwis Blyss.pl uzyska zgod Uytkownika przed przekazaniem jego danych innym podmiotom w celach marketingowych.
 • 5.0 Pod warunkiem uzyskania zgody Uytkownika Serwisu Blyss.pl moe przekazywa na adres e-mail Uytkownika materiay reklamowe osób trzecich.
 • 5.1 Z zastrzeeniem obowizków przewidzianych przez przepisy prawa, Serwis Blyss.pl nie udostpnia danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 • 5.2 Moliwe jest zoenie owiadczenia do nabywania i patnoci wszystkich oferowanych usug - jeli jest to technicznie moliwe i uzasadnione - bez podania danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu.
 • 5.3 Uywanie danych z opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonu i faksu oraz adresów e-mail do wysyania niezamówionych informacji jest zabronione. Dziaania prawne przeciw nadawcom tzw. Spamu kategorycznie zabraniaj naruszenie tego zakazu.

V. Zastrzeenia

 • 5.1 Administrator zapewnia, e informacje podawane na stronie internetowej s umieszczane z najwysz starannoci i s regularnie aktualizowane.
 • 5.2 Informacje zawarte na tej stronie internetowej posiadaj niewicy charakter informacji ogólnych i nie mog zastpi szczegóowej i indywidualnej oferty sprzeday.
 • 5.3 Informacje i dane na stronie internetowej nie mog stanowi podstawy do gwarancji i reklamacji odnoszc si do jakoci i przydatnoci handlowej produktów.
 • 5.4 Jeeli czci lub poszczególne sformuowania niniejszego tekstu nie odpowiadaj biecej sytuacji prawnej, pozostaa cz pozostaje nienaruszona.

Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie, kt�re umo�liwiaj� i u�atwiaj� Ci korzystanie z jego zasob�w. Korzystaj�c z serwisu wyra�asz jednocze�nie zgod� na wykorzystanie plik�w cookie. Czytaj wi�cej Nie pokazuj tego komunikatu wi�cej